Gemeente Wijdemeren - Burgemeester schetst proces bestuurlijke toekomst Wijdemeren

Burgemeester Ossel heeft de raad en het college geschetst hoe zij de komende tijd hun rol als bestuurder zouden kunnen vervullen en welke rol hij als burgemeester en als portefeuillehouder regionale samenwerking hierin wil spelen

Dit naar aanleiding van het besluit van 7 november van de provincie Noord-Holland om de herindelingsprocedure voor een fusie tussen de gemeenten Wijdemeren en Hilversum voort te zetten.

Brief aan provincie

Het besluit van de provincie Noord-Holland markeert een nieuwe fase in de herindelingsprocedure die de provincie heeft ingezet om tot drie gemeenten in de regio te komen. Een tussenstap met als beoogd eindresultaat op de lange termijn één gemeente Gooi en Vechtstreek. Eerder besloot de gemeenteraad van Wijdemeren in te willen zetten op een ambtelijke fusie met Hilversum op korte termijn. Om later op te gaan in één gemeente Gooi en Vechtstreek op de lange termijn. Hiermee onderschreef de raad het standpunt van de provincie dat de vorming van één gemeente een oplossing is voor de lokale en regionale bestuurskrachtproblemen.
Het college reageert deze week kritisch op het besluit van de provincie. Ze merken op dat de provincie niet motiveert waarom de bestuurskracht zou verbeteren als er drie gemeenten worden gevormd. Ook betreuren zij dat de provincie nergens in het besluit de indicaties van gering draagvlak onder bewoners voor een fusie met de gemeente Hilversum benoemt. Het college van B en W roept de provincie op het proces om te komen tot één gemeente in de regio actief te bevorderen.
Het proces in 2018
Volgende stap in de herindelingsprocedure is het opstellen van een fusieontwerp. Verwachting is dat de provincie deze in oktober 2018 aanbiedt. Er is dan tot december 2018 ruimte voor de raad om breed te reageren. Burgemeester Ossel ziet de periode naar de gemeenteraadsverkiezingen als het moment voor de politieke partijen het scherpe debat te voeren en in gesprek te gaan met kiezers. Het college heeft een faciliterende rol. Zo ontvangt de raad van het college komende periode informatie die bijdraagt aan het vormen van een standpunt. Denk hierbij aan een onderbouwing van de knelpunten in de organisatie en een voorstel voor het verder ontwikkelen van het kernenbeleid. Deze week ontvangt de raad in dit kader een beeld van de opvattingen op ambtelijke samenwerking in de regio. Ook wordt de belangrijkste informatie over de herindeling toegankelijker gemaakt voor inwoners.
Burgemeester: ‘ambassadeur’
Burgemeester Ossel pakt graag de rol van ambassadeur op. Ossel: “ik wil als ambassadeur de positie van Wijdemeren onder de aandacht brengen bij de gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland. Daarnaast zal ik het gemeentebestuur adviseren over de beste route en daar past soms ook een kritische rol bij”.

vrijdag 1 december 2017