Gemeente Wijdemeren - Wijdemeren gestart met plan voor organisatie

De ambtelijke organisatie van Wijdemeren bestaat vanaf 1 december 2017 uit vijftien teams, twee directeuren en een gemeentesecretaris.

 Organisatieontwikkeling gemeente Wijdemeren

Burgemeester en wethouders hebben besloten de ondernemingsraad over dit voornemen advies te vragen. Met deze organisatieaanpassing is de eerste stap in het versterken van de ambtelijke organisatie gezet.

De gemeenteraad stelde in juli 2017 circa acht ton beschikbaar voor het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit naar aanleiding van het advies van onderzoeksbureau Rijnconsult dat in opdracht van het college een analyse van de ambtelijke organisatie heeft gemaakt.

Secretariswissel

De huidige gemeentesecretaris Jan Visser heeft aangegeven deze organisatieaanpassing een goed moment te vinden om terug te treden. Dit voornemen besprak hij al in mei met het college van B en W. Toen werd afgesproken de komst van de nieuwe burgemeester af te wachten en te bezien hoe de besluitvorming over de organisatieontwikkeling zou verlopen. De plannen voor de ontwikkeling van de organisatie en het verkleinen van het management zijn voor Jan Visser een goede gelegenheid zijn functie als gemeentesecretaris per 1 december neer te leggen. Wietske Heeg, nu nog afdelingshoofd Sociaal Domein, is benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris.

Brief gemeentesecretaris Jan Visser

Geen reorganisatie

De huidige organisatie bestaat uit een staf en drie afdelingen met afdelingshoofden en circa 21 clusters. Door de organisatieaanpassing zijn er straks geen afdelingen meer, maar alleen nog teams. Hierdoor worden de lijnen korter en kan de directie zich meer focussen op strategische projecten en zorgen voor verbinding tussen de teams. De ondernemingsraad en de medewerkers zijn deze week geïnformeerd. Omdat het slechts gaat om een aanpassing in de structuur zijn er voor hen geen bijzondere rechtsgevolgen. Medewerkers behouden hun huidige functie, met soms een aanpassing in de taken en bevoegdheden.

Nieuwe organisatiestructuur

Tot en met 2019

Het plan van aanpak voor de organisatieontwikkeling loopt door tot en met 2019 en zal zich verder richten op het ontwikkelen van medewerkers en management, het optimaliseren van de werkprocessen, het versnellen van de invoering van het zaakgericht werken, het verbeteren van de informatisering, het op orde brengen van het financieel beheer en de huisvesting. Tevens zal er een HR manager aangetrokken worden.

Burgemeester Ossel: “Het versterken van de organisatie wordt voortvarend opgepakt en dat moet ook. Wat de bestuurlijke toekomst ook brengen mag, inwoners mogen van ons goede dienstverlening verwachten. Met het beschikbaar gestelde budget kunnen we de organisatie versterken. Het college beraadt zich op de verdere investeringen die nodig zijn om de bestuurskracht te versterken.”

donderdag 28 september 2017