Gemeente Wijdemeren - Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit

De omvangrijke baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse plassen en de Drecht (Loosdrecht) worden zo vlot mogelijk uitgevoerd. Dit gebeurt door de te baggeren locaties ‘op te knippen’ en de werkzaamheden te faseren. De uitvoering start halverwege 2020. De werkzaamheden worden komend jaar voorbereid.

Baggeren

Wethouder Jan-Jaap de Kloet: “Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen is een van de pijlers in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Dit is natuurlijk een belangrijke stap in het nog aantrekkelijker maken van ons prachtige gebied. Dat geldt voor de natuur, de kwaliteit van het water en uiteraard geeft het ook een positieve impuls aan waterrecreatie en toerisme.”  

Naast het baggeren van de plassen wordt met jachthavenondernemers gekeken naar mogelijke samenwerkingsvoordelen bij het uitbaggeren van hun havens. 

Voordeel opknippen

Door het baggerwerk te faseren, is het niet nodig om de uitkomst van het milieueffectrapport over de aanleg van natuureilanden af te wachten. De twee projecten zijn gekoppeld omdat de voorgenomen 30 hectare aan nieuwe natuureilanden gemaakt worden met bagger uit de plassen. De aanleg van deze natuureilanden verlopen via een MER-procedure. Hierdoor leek het baggerwerk te vertragen. ‘Onwenselijk,’ zo oordeelde de bestuurders van de gebiedspartijen in de Stuurgroep van 12 december. Want door te baggeren verbetert zowel de bevaarbaarheid als de waterkwaliteit van het plassengebied.

Gebiedsaanpak

Om te zorgen voor een aantrekkelijk plassengebied om in te wonen en te recreëren, heeft een groot aantal partijen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de natuur, de waterkwaliteit en de (water)recreatie in het oostelijke vechtplassengebied. Door deze integrale aanpak en financiering kunnen omvangrijke opgaven zoals het uitbaggeren van de plassen worden gerealiseerd.

maandag 17 december 2018