Gemeente Wijdemeren - Burgemeester maakt aanvullende omgangsafspraken met eigenaar Eikenrode

De recente (kap) werkzaamheden op het landgoed Eikenrode hebben tot commotie geleid bij omwonenden. Om die reden heeft burgemeester Freek Ossel, namens het college, met de eigenaar gesproken en aanvullende omgangsafspraken gemaakt over onder andere de communicatie naar inwoners en de gemeente.

Freek Ossel: ‘We vinden het als gemeente belangrijk dat inwoners hun buren goed informeren over de plannen die zij hebben. De communicatie van de zijde van de eigenaar van Eikenrode over de werkzaamheden op het landgoed heeft geleid tot onrust en vragen van de buurt. Ook als gemeente zijn wij onvoldoende in de gelegenheid geweest tijdig te communiceren. Om dit in de toekomst te voorkomen, heb ik, namens het college, met de eigenaar aanvullende omgangsafspraken gemaakt. Dit was een indringend gesprek, waarbij de eigenaar heeft onderschreven dat omgangsafspraken in het belang zijn van alle betrokken partijen.” De afspraken hebben betrekking op het vroegtijdig melden van (kap) werkzaamheden aan de gemeente zodat dit gepubliceerd kan worden in de huis-aan-huisbladen. Ook brengt de eigenaar monumentale bomen op het landgoed in beeld met daarbij een planning wanneer er onderhoud aan deze bomen zal plaatsvinden. Zo kan de gemeente een toezicht-rol spelen. Tot slot is de eigenaar verzocht zich voortaan te onthouden van het weergeven van het standpunt van de gemeente.

Herstellen landgoed

Circa drie jaar geleden verleende de gemeente een omgevingsvergunning voor het weer in oude staat brengen van het landgoed Eikenrode. De eigenaar voert de herstelwerkzaamheden gefaseerd uit. Eén van de werkzaamheden is het verwijderen/kappen van spontaan ontstane begroeiing en het verwijderen van een aantal zeer slechte/dode bomen uit het park. Deze werkzaamheden moeten onder begeleiding van een gekwalificeerd ecoloog worden uitgevoerd. Voor de recent uitgevoerde werkzaamheden is eind januari 2019 een beoordelingsrapportage van een ecoloog ingediend. Kort daarop is gestart met de werkzaamheden. Daarmee heeft de eigenaar de gemeente onvoldoende in de gelegenheid gesteld de rapportage te beoordelen en tijdig te communiceren.
De werkzaamheden duurden tot begin april dit jaar. Hoewel het broedseizoen in de regel op 15 maart start, is er pas sprake van een overtreding van de Wet
natuurbescherming als er broedende vogels worden verstoord of nesten wordenvernietigd.

Bouwplan koetshuis

Het voornemen om het door brand verwoestte koetshuis te herbouwen bestaat al jaren. Omdat het nog steeds de status van rijksmonument heeft, zijn de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie hierbij intensief betrokken. In het najaar van 2018 heeft de eigenaar een omgevingsvergunning ingediend voor
herbouw van het koetshuis met daarin 20 appartementen met zorgfunctie. Deze vergunningaanvraag is nog in behandeling bij de gemeente. Ook over een tijdelijke
inrit aan het Sint Annapad zijn door omwonenden vragen gesteld. Er is bij de gemeente geen vergunningaanvraag gedaan voor de aanleg van een tijdelijke inrit
aan het Sint Annapad voor de bouw van het koetshuis. Daarover is dan ook geen besluit genomen.

Omwonenden die bij de gemeente een klacht hebben ingediend, ontvangen schriftelijk bericht van de gemeente.

donderdag 18 april 2019