Gemeente Wijdemeren - Positief resultaat jaarrekening

De gemeente Wijdemeren sluit 2018 af met een positief resultaat van 1,3 miljoen euro. Dit blijkt uit de (voorlopige) jaarrekening 2018 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Het positieve resultaat is de resultante van vele incidentele mee- en tegenvallers.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de behaalde resultaten en alle inkomsten en uitgaven die de gemeente daadwerkelijk heeft ontvangen of gedaan.

Bestemming

Het college stelt de raad voor om het resultaat toe te voegen aan bestemmingsreserves voor duurzaamheid, de invoering omgevingswet en de reserves voor het sociaal domein. Het overige deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Een deel hiervan zal in 2019 aangewend worden voor projecten die doorlopen zoals het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Uitvoering ambities

Uit de verantwoording blijkt dat het grootste deel van de plannen en werkzaamheden die de gemeente had op het gebied van wegen, groen, onderwijs, sociaal domein, duurzaamheid en wonen zijn uitgevoerd. Wethouder Jan Klink: “Na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college in 2018 gestart met de uitvoering van haar ambities. Concrete voorbeelden hiervan zijn de eerste editie van de Wijdemeerse ondernemersverkiezing en de start van de realisatie van twee integrale kindcentra (IKC’s) in Nieuw-Loosdrecht. Een mooie investering in de leefbaarheid van onze gemeente.”.

Besluitvorming gemeenteraad

Op 19 juni wordt de jaarrekening behandeld in de auditcommissie en op 27 juni in de commissie Bestuur en Middelen. De besluitvorming in de gemeenteraad is op 11 juli 2019. De concept jaarrekening is te raadplegen op onze website.

donderdag 6 juni 2019