Gemeente Wijdemeren - Thema's kadernota 2020: Stimuleren groei en omgaan met vergrijzing

Het college van burgemeester en wethouders geeft met de Kadernota 2020 uitwerking aan de ambities van het bestuursakkoord 2018-2020 en aan twee door de raad aangedragen aanvullende thema’s: stimuleren groei van het inwoneraantal en de toenemende vergrijzing.

Wethouder Jan Klink: “Op basis van de uitkomsten van themasessies met de gemeenteraad zijn drie pilots opgenomen in de Kadernota 2020 die uitwerking geven aan deze twee thema’s. Deze extra uitgaven passen binnen de begroting. De onroerendzaakbelasting neemt, behalve met de inflatie, niet toe”.

Stimuleren groei en omgaan met vergrijzing

Wijdemeren vergrijst in sterkere mate dan de rest van Nederland en ook sterker dan de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit is van invloed op de hoeveelheid zorg en het type voorzieningen die nodig zijn en de woningmarkt. De gemeente wil dat oudere inwoners prettig oud kunnen worden in een passende woning en dat er voldoende woonruimte voor jongeren en jonge gezinnen is. Drie pilots moeten hier een positieve bijdrage aan leveren. Zo stelt het college voor in 2020 ervaring op te doen met een wooncoach voor mensen met een koopwoning, een premie voor verhuiskosten en compensatie van (woon)lasten van mantelzorgers.

Sterker maken van kernen

In het bestuursakkoord 2018-2022 heeft het sterker maken van de kernen prioriteit. Het ontwikkelen van een dorpenbeleid voor Wijdemeren is daarmee één van de belangrijkste speerpunten. De gemeente Wijdemeren wil de betrokkenheid van inwoners stimuleren, de sociale leefbaarheid van de dorpen versterken en daarmee een vitale, sterke en solidaire leefomgeving realiseren. Momenteel is een kwartiermaker aan de slag om het dorpenbeleid op te stellen. Om ook echt invulling te kunnen geven is extra formatie nodig.

Investeren in organisatie

Het college blijft tegelijk onverminderd inzetten op organisatieversterking, samenwerking en versterking van de bestuurskracht. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van beleid, ICT, dienstverlening, toekomstbestendige huisvesting en werving en training van medewerkers.

Duurzaamheid en vroegschoolse educatie

Voor de uitvoering en aanvullende acties van de duurzaamheidsagenda 2018-2021 wordt voorgesteld extra geld vrij te maken onder andere ter voorbereiding van de energietransitie en de warmteplannen die de gemeente de komende jaren per wijk gaat opstellen. Ook is het voorstel extra middelen vrij te maken voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Basis voor begroting

In de Kadernota legt de gemeenteraad uitgangspunten en richtlijnen vast. Op basis hiervan werkt het college de begroting voor het aankomende jaar uit. De gemeenteraad heeft de ontwikkelingen en ambities tijdens themasessies besproken. De uitkomsten zijn in een peiling aan het burgerpanel voorgelegd. De uitkomsten zijn in de nota verwerkt en worden gebruikt bij het opstellen van de begroting.

De commissie Bestuur en Middelen bespreekt de Kadernota op woensdag 29 mei. Op donderdag 13 juni maakt de raad een definitieve keuze.

vrijdag 10 mei 2019