Gemeente Wijdemeren - Baggerwerkzaamheden Polder Kortenhoef

Vanaf eind oktober start Waternet in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met het baggeren in Polder Kortenhoef. Dat gebeurt in 2 fases. De eerste fase start vanaf eind oktober tot het einde van 2019. De 2e fase zal vanaf de tweede helft van 2020 worden uitgevoerd.

Waarom gaat Waternet baggeren?

Waternet onderhoudt namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de hoofdwatergangen. Het waterschap is ervoor verantwoordelijk de aan- en afvoer van water te kunnen garanderen. In de loop van de tijd ontstaat een baggerlaag door o.a. plantenresten die naar de bodem zakken. Een dikke laag bagger zorgt ervoor dat het water te ondiep wordt. Daardoor kan er minder water door de sloten stromen, waardoor er onvoldoende water in korte tijd kan worden afgevoerd (bijvoorbeeld na een flinke regenbui). Ondiep water heeft ook negatieve invloed op o.a. de visstand. Om het watersysteem in een polder op orde te houden moet er daarom periodiek gebaggerd worden. Doorgaans gebeurt dat één keer in de 10 tot 13 jaar.

Wat gaat Waternet doen?

Waternet gaat gefaseerd een groot aantal watergangen in de hele polder Kortenhoef baggeren. Welke dat zijn staat afgebeeld op de kaart van het projectgebied met de te baggeren watergangen. De werkzaamheden uit fase 1 (2019, rode lijnen/watergangen) zijn inmiddels aanbesteed en staan gepland vanaf eind oktober 2019 tot medio december 2019. De werkzaamheden uit fase 2 (2020, blauwe lijnen/watergangen) staan gepland vanaf juli 2020. De voorbereidingen voor deze 2e fase zijn nu bezig. In de loop van 2020 zal ook hier een definitieve planning voor worden opgesteld.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden kunnen gepaard gaan met eventuele geluids- en geuroverlast. Daarnaast is het mogelijk dat er verkeershinder ontstaat op de locaties waar gewerkt wordt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer weten over de baggerwerkzaamheden?

Waternet baggert in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Met vragen kunt u terecht bij Waternet, de heer Hans Hazeleger, tel: 06 5248 0471. Zie ook www.waternet.nl

dinsdag 5 november 2019