Gemeente Wijdemeren - Wijdemeren blijft positief over mogelijkheden woningbouw

De gemeente Wijdemeren blijft onverminderd zoeken naar mogelijkheden voor woningbouw. Nog dit jaar wil het college van burgemeester en wethouders inzichtelijk maken wat de meest kansrijke bouwlocaties zijn. Daarnaast worden de bouwplannen “Het Achtererf”, het vrijkomend terrein van Lindeschool en het vrijkomend terrein van de Terpstraschool samen met belanghebbenden uitgewerkt. Bij de planontwikkeling is er veel aandacht voor maatregelen waarmee de stikstofneerslag wordt verminderd.

Wethouder Jan-Jaap de Kloet “Wijdemeren is een mooie gemeente om te wonen en te recreëren. Wij blijven positief en blijven zoeken naar manieren om te kunnen doorgaan met de bouwplannen die wat toevoegen aan onze gemeente.”

Voortoets

Direct bij de planontwikkeling is er aandacht voor projectmaatregelen waarmee de stikstofneerslag wordt verminderd. Daarnaast is er voortaan een zogenoemde voortoets. Dit is een ecologisch onderzoek dat in beeld brengt of een plan zwaarwegende negatieve effecten kan hebben op Natura 2000 gebieden. De voortoets kan als resultaat hebben dat er geen negatieve gevolgen zijn. Een bouwplan kan dan gewoon doorgaan. Als er wel effecten verwacht worden kan altijd nog passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) gemaakt worden die mogelijkheden biedt.

Natura 2000 gebied

Wijdemeren ligt voor 80% in Natura 2000 gebied. Om de kwaliteit van de Natura 2000 gebieden te beschermen moet worden voorkomen dat deze wordt aangetast door het neerslaan van stikstof (stikstofdepositie). Bouwplannen kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie. Door bouwwerkzaamheden of door bijvoorbeeld de toename van het autoverkeer. Voorheen werd het effect van de bouwplannen gemeten met de PAS (Programma Aanpak Stikstof). In mei van dit jaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan, waardoor de PAS niet meer gebruikt kan worden en er onduidelijkheid is over (bouw)activiteiten in Natura 2000 gebieden.

donderdag 3 oktober 2019