Gemeente Wijdemeren - Bekendmaking terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau Vaarverbinding

Bekendmaking terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau Vaarverbinding

Rectificatie: In de uitgave van Wijdemeren Informeren van 6 juni jl. is de terinzagelegging van de NRD bekend gemaakt. In dit bericht staat dat het indienen van een zienswijze vereist is om later beroep in te kunnen stellen. Dit klopt niet. Als er naar aanleiding van de NRD geen zienswijze ingediend wordt, heeft dit geen gevolgen voor het recht op het indienen van een zienswijze in de vervolgprocedure. De juiste tekst is hieronder te vinden.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), voor het realiseren van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, ter inzage wordt gelegd. Eenieder kan een zienswijze indienen op deze notitie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het project betreft de aanleg van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. De eerste stap in de milieueffectrapportage is het afbakenen van de onderzoekskaders. Dit gebeurt nu in de ter inzage gelegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie wordt onder meer de voorgenomen activiteit (vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal) beschreven. Vervolgens wordt beschreven welke varianten worden onderzocht, én op welke wijze deze varianten en de milieueffecten zullen worden beoordeeld. De Commissie voor de m.e.r. zal advies gaan uitbrengen over de NRD.

Ter inzage

De “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” ligt met ingang van 6 juni gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u deze inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), Rading 1 te Loosdrecht.

Inspraak en overleg

Binnen de termijn van zes weken kan eenieder een zienswijze(n) over de notitie bij het College van Burgemeester en Wethouders kenbaar maken. Zienswijzen kunt u sturen aan Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Op basis van de ingebrachte zienswijzen wordt de definitieve versie van de NRD vastgesteld door het college. Daarbij wordt een zienswijzenota opgesteld, waarin wordt aangegeven of, en zo ja op welke manier de definitieve NRD is aangepast naar aanleiding van de verschillende zienswijzen.

Vaarverbinding Loosdrechtse plassen - Hilversums kanaal