Gemeente Wijdemeren - Bestemmingsplan Moleneind 46 (voorheen 45) te Kortenhoef onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het door de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 11 maart 2021 vastgestelde bestemmingsplan Moleneind 46 (voorheen 45) te Kortenhoef onherroepelijk is geworden.

Het plan

Het plan voorziet in de sloop en nieuwbouw van een woning op het perceel. Daarmee verandert de positie van de woning op het perceel. Verder wordt een deel van het perceel bestemd voor natuur.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 14 april 2021 zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee per 27 mei 2021 onherroepelijk geworden.

Inzien

U kunt het onherroepelijke bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plannaam of -nummer ingeven. Het plannummer is: NL.IMRO.1696.BPMoleneind46-va00