Gemeente Wijdemeren - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg 2 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 8 oktober 2020 het bestemmingsplan  Partiële herziening  Eilandseweg 2 te Nederhorst den Berg gewijzigd heeft vastgesteld. De toelichting; de regels en de verbeelding zijn gewijzigd in verband met een opgenomen geluidszone.

Het plan

Door de eigenaar van het perceel Eilandseweg 2 wordt gevraagd om de bestemming van zijn woning te wijzigen van bedrijfswoning naar burgerwoning.

Inzage

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen ingaande 3 december 2020  gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP8600Eilweg22020-va00). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.