Gemeente Wijdemeren - Kortenhoef - Elbert Mooijlaan 1

Ontwerpbestemmingsplan Elbert Mooijlaan 1 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Elbert Mooijlaan 1 te Kortenhoef en de hierbij behorende stukken ter inzage worden gelegd.

Het plan

Het aanwezige garagebedrijf (met pompeiland) wordt gesloopt. Het plan voorziet in de bouw van een woongebouw met 15 appartementen met bijbehorende infrastructuur. Het woningbouwprogramma voorziet in de bouw van 6 sociale appartementen en 9 vrije sector appartementen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen ingaande 20 juni 2019 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien in het gemeentehuis (afd. Fysiek Domein), Rading 1 te Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kunt u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan contact  op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035 .