Gemeente Wijdemeren - Kortenhoef - Moleneind 56 - Ontwerpbesluit wet geluidhinder

Kortenhoef - Moleneind 56 - Ontwerpbesluit wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan Moleneind 56 te Kortenhoef. Met dit wijzigingsplan wordt op deze locatie de bouw van een vervangende woning mogelijk gemaakt buiten het bestemde bouwvlak. Het bouwvlak wordt daartoe verplaatst. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van het Moleneind. De beoogde woning zal vanwege het verkeer op het Moleneind een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woning hogere waarden vast te stellen.

Stukken ter inzage 

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen ingaande 8 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het ontwerpbesluit. Hiertoe kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer F. Lieste van de afdeling Fysiek Domein, die telefonisch bereikbaar is op telefoonnummer (035) 65 59 446.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD,  Loosdrecht. Ook kunt u een mondelinge zienswijze indienen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de hierboven genoemde ambtenaar.

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Documenten

Zie ook