Gemeente Wijdemeren - Kortenhoef - Moleneind 7b - besluit omgevingsvergunning

Besluit omgevingsvergunning oprichten woning op het perceel Moleneind 7b te Kortenhoef.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004 voor de bouw van een burgerwoning op het perceel Moleneind 7b te Kortenhoef. Het bouwplan is in strijd met genoemd bestemmingsplan omdat het perceel bestemd is voor botenverhuurbedrijf. De bedrijfsvoering is evenwel gestaakt.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
  2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2, lid onder c, Wabo).

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 12 april  2018 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht, afdeling Fysiek Domein. Geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzageligging kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Beroep tegen de verleende omgevingsvergunning kan slechts worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij tegen het ontwerp-besluit omgevingsvergunning geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als er tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Bijlagen

www.ruimtelijkeplannen.nl