Gemeente Wijdemeren - Kortenhoef - Moleneind 7b - ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen inzake het perceel Moleneind 7b in Kortenhoef.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004 voor de bouw van een burgerwoning op het perceel Moleneind 7b te Kortenhoef.

Het bouwplan is in strijd met genoemd bestemmingsplan omdat het perceel bestemd is voor botenverhuurbedrijf. De bedrijfsvoering is evenwel gestaakt.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 oktober 2017 besloten om naar aanleiding van de aanvraag om omgevingsvergunning een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
  2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2, lid 1 onder c, Wabo).

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de daarbij behorende stukken en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen vanafdonderdag 18 januari 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht bij de afdeling Fysiek Domein op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageleligging kan een ieder een schriftelijke zienswijze over het ontwerp-besluit omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD te Loosdrecht. Zienswijzen over de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kunnen door een ieder worden ingediend bij de gemeenteraad van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD te Loosdrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze over het ontwerp-besluit omgevingsvergunning en/of het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen kan contact worden opgenomen met de heer F. Lieste van het team Beleid en Ontwikkeling. Telefoonnummer: 14 035.

Indien over het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen geen zienswijzen worden ingediend is voor dit plan geen verklaring van geen bedenkingen meer vereist.

Beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning kan slechts worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij tegen het ontwerp-besluit omgevingsvergunning geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Bijlagen

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen

www.ruimtelijkeplannen.nl