Gemeente Wijdemeren - Loosdrecht- Oud-Loosdrechtsedijk achter 201, 203 en 205 - ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het perceel Oud-Loosdrechtsedijk achter 201, 203 en 205 in Loosdrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van steigers, vlonders en een brug in het project Porto Fino op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk achter 201, 203 en 205 in Loosdrecht.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 15 februari 2018 gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, Rading 1 te Loosdrecht. 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein op telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Bijlagen

www.ruimtelijkeplannen.nl