Gemeente Wijdemeren - Loosdrecht - Rading 14, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rading 14 in Loosdrecht.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 maart 2018 het bestemmingsplan Rading 14 te Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan

Het plangebied ziet op het perceel Rading 14 te Loosdrecht. Het doel van het bestemmingsplan is de realisatie van drie recreatiewoningen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld met betrekking tot de toelichting.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 29 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien in het gemeentehuis (Fysiek Domein), Rading 1 te Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Ekelschot  14 035 van Fysiek Domein.

Bijlagen

www.ruimtelijkeplannen.nl