Gemeente Wijdemeren - Loosdrecht - ontwerpbesluit omgevingsvergunning pakhuizen met kantoor

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 pakhuizen met kantoor aan huis achter Boegspriet 2 t/m 22 te Loosdrecht en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 8 pakhuizen met kantoor aan huis achter Boegspriet 2 t/m 22 te Loosdrecht. Voor deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan ‘Dorpscentrum Oud-Loosdrecht’. De afwijking betreft het maken van parkeerplaatsen op een deel van de bestemming ‘Centrumdoeleinden’ met de aanduiding ‘Wonen’ (w).

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo);
  2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c, Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen

Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt met ingang van 27 september 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht. De omgevingsvergunning is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.OVBoegspriet2018-on00

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein op telefoonnummer (035) 65 59 557.

Een schriftelijke zienswijze tegen het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen moet worden gericht aan de gemeenteraad van Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.