Gemeente Wijdemeren - Nederhorst den Berg - Horstermeer - Bekendmaking wet geluidhinder

Nederhorst den Berg - Horstermeer - Bekendmaking wet geluidhinder.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend: 

Het bestemmingsplan-Horstermeer is op 6 juli 2017 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft reeds ter inzage gelegen. De raad heeft in afwijking van het ontwerpbestemmingsplan een bedrijfswoning mogelijk gemaakt op het adres Middenweg 145f door de gewijzigde vaststelling van genoemd bestemmingsplan.

De nieuwe woning zal een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder ondervinden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 76 lid 2 sub b, 83 en 110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woning hogere waarden vast te stellen.

Stukken ter inzage 

Het ontwerp-besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen ingaande donderdag 1 februari 2018 gedurende 6 weken gezamenlijk met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading te Wijdemeren, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. 

Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het ontwerpbesluit. U kunt hiervoor een afspraak maken dhr. F. Lieste van Fysiek Domein, te bereiken via telefoonnummer 14 035.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD,  Loosdrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, dhr. F. Lieste, te bereiken op telefoonnummer 14 035.

Beroep

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Documenten

Zie ook