Gemeente Wijdemeren - Nederhorst den Berg - Middenweg 145f -Bekendmaking wet geluidhinder

Nederhorst den Berg - Middenweg 145f -Bekendmaking wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Reeds vastgesteld is het bestemmingsplan Horstermeer. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft vanaf 7 april 2016 ter inzage gelegen. De raad heeft het bestemmingsplan in afwijking van het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. De afwijking betreft het mogelijk maken van een woning aan de Middenweg 145f. De woning ondervindt vanwege het wegverkeer op de Middenweg een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 6 april 2017 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 1 februari 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Burgemeester en wethouders hebben besloten de betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Stukken ter inzage 

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 12 april 2018 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht, geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer F. Lieste, te bereiken via telefoonnummer 14 035. 

Beroep en voorlopige voorziening

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in combinatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het vaststellen van de hogere waarden?

Beroep kan worden ingesteld door:

  1. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
  2. de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  3. belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

Documenten