Gemeente Wijdemeren - Nederhorst den Berg - Vaartweg 20-21

Ontwerpbestemmingsplan Vaartweg 20-21 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vaartweg 20-21 te Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan

Het plan voorziet in de bouw van 6 woningen en 2 appartementen met bijbehorende infrastructuur. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ingaande 10 oktober 2019 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht, administratie  Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).

Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 14035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient over het ontwerp-bestem-mingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij de gemeenteraad.