Gemeente Wijdemeren - 's-Graveland - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning zonnepark

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning inzake het zonnepark aan de N236/ Loodijk in ‘s-Graveland.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied voor de bouw van een zonnepark, bestaande uit zonnepanelen met bijbehorende infrastructuur op de voormalige vuilstort langs de N236 grenzend aan het bedrijventerrein de Boomgaard aan de Loodijk te ‘s-Graveland. Het bouwplan is in strijd met genoemd bestemmingsplan, omdat het perceel bestemd is voor agrarische doeleinden

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a, Wabo);
  2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2, lid 1 onder c, Wabo).

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 5 juli 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht bij het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur (op afspraak). 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageleligging kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD te Loosdrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein (14 035).

Beroep

Beroep tegen de verleende omgevingsvergunning kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Bijlagen

www.ruimtelijkeplannen.nl