Gemeente Wijdemeren - 's-Graveland -Zuidereinde 43 - besluit omgevingsvergunning

Besluit omgevingsvergunning wijziging gebruik Landgoed Trompenburgh, Zuidereinde 43, -s-Graveland.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan Kern ’s-Graveland en Landgoederen voor het wijzigen van het gebruik van landgoed Trompenburgh, Zuidereinde 43 te ’s-Graveland.

De omgevingsvergunning bestaat uit de activiteit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c, Wabo).

Het hoofdgebouw mag (mede) gebruikt gaan worden voor het voltrekken van huwelijken, het houden van vergaderingen, het geven van presentaties en het organiseren van diners. Tevens mag ten behoeve van bovengenoemd gebruik geparkeerd gaan worden op de bestaande parkeerplaats op het landgoed. Maximaal 60 personen mogen gelijktijdig in het hoofdgebouw aanwezig zijn.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij de administratie van Fysiek Domein, Rading 1 in Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter inzageligging van de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank van Midden Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Lieste (035) 65 59 446 van de afdeling Fysiek Domein.

Bijlagen

  www.ruimtelijkeplannen.nl