Gemeente Wijdemeren - 's-Graveland - Zuidereinde 43 - ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning gebruik Landgoed Trompenburgh Zuidereinde 43 te s’-Graveland en ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan Kern ’s-Graveland en Landgoederen voor het gebruik van het landgoed Trompenburgh, Zuidereinde 43 in ’s-Graveland.

De volgende activiteit wordt aangevraagd:

  • Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wabo).

Het hoofdgebouw mag (mede) gebruikt gaan worden voor het voltrekken van huwelijken, het houden van vergaderingen, het geven van presentaties en het organiseren van diners. Tevens mag ten behoeve van bovengenoemd gebruik worden geparkeerd op de bestaande parkeerplaats op het landgoed. Maximaal 60 personen mogen gelijktijdig in het hoofdgebouw aanwezig zijn.

Verklaring van geen bedenkingen

Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In de raadsvergadering van 19 juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf 30 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein op telefoonnummer (035) 65 59 557.

Tevens kan gedurende de termijn van ter inzageligging een zienswijze tegen het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad van Wijdemeren worden ingediend, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Bijlagen

www.ruimtelijkeplannen.nl