Lees hieronder over het verkeerproject 30km/uur zonewegen langs de 's-Gravelandse Vaart

Waarom een 30 km/uur zone?

Het Noordereinde en Zuidereinde vormen een belangrijke schakel in het wegennet van Wijdemeren. De toegestane maximum snelheid bedraagt 50 km/uur (met uitzondering van een gedeelte nabij de Klapbrug). De combinatie van het vele verkeer, de relatief hoge snelheden en het grote aantal woningen zorgt ervoor dat hier in de loop der tijd een situatie is ontstaan die de veiligheid en de leefbaarheid ernstig aantast. Een verbetering hiervan wordt bereikt door een duurzame en veilige aanpak met de instelling van een 30 km/uur zone.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer de maximaal toegestane snelheid wordt teruggebracht van 50 km/uur naar 30 km/uur, het aantal letselongevallen met 25% daalt. Op de parallelwegen aan de westzijde van de ’s-Gravelandsevaart, de Emmaweg, Koninginneweg en Cannenburgerweg (de zogenaamde 'EKC-wegen') geldt al een snelheidslimiet van 30 km/uur. Bij de instelling van een snelheidslimiet van 30 km/uur moet de inrichting van beide wegen aan weerszijden van de vaart op die snelheid aangepast worden door toepassing van snelheidsremmende maatregelen.

Bewonersparticipatie

Voor het slagen wat betreft de instelling van een 30 km/uur zone is het van belang dat direct omwonenden vroegtijdig in het proces worden betrokken. In dit geval hebben de omwonenden zelf het initiatief genomen om met het voorstel te komen tot instelling en verbetering van een 30 km/uur zone. De omwonenden van Noordereinde en Zuidereinde zijn verenigd in de vereniging WerkaandeWeg.Nu, de omwonenden van de Emmaweg, Koninginneweg en Cannenburgerweg (EKC-wegen) in de VB-EKC.

De twee bewonersverenigingen hebben op 16 maart 2011 een bijeenkomst georganiseerd in De Drie Dorpen. Vervolgens is aan alle omwonenden om instemming gevraagd voor het instellen van de 30 km/uur zone. De VB-EKC heeft een ledenraad per weg benoemd, genaamd 'WerkaandeWeg.Nu'. Deze ledenraad heeft 2 sessies met gedelegeerden gehouden om wensen en suggesties te inventariseren. Vervolgens zijn op Noordereinde en Zuidereinde huis-aan-huis handtekeningen verzameld. Resultaat: meer dan 90% van de bewoners van de EKC-wegen en meer dan 82% van de bewoners van Noordereinde en Zuidereinde zeggen 'ja' tegen de instelling van een 30 km/uur zone aan weerszijden van de ’s-Gravelandsevaart. Het gezamenlijke bewonersvoorstel (inclusief handtekeningen) is op 30 juni 2011 met steun van de Adviescommissie Verkeer (ACV) aangeboden aan wethouder G. Abrahamse van verkeer.

Samenstelling werkgroep

In augustus 2011 is een werkgroep samengesteld bestaande uit:

 • Interim projectleider verkeersprojecten;
 • een beleidsmedewerker verkeer van de gemeente Wijdemeren;
 • een lid van de Adviescommissie Verkeer (ACV);
 • voorzitter van bewonersvereniging VB-EKC;
 • voorzitter van bewonersvereniging Werkaandeweg.Nu;
 • twee verkeersadviseurs van het adviesbureau SVP architectuur en stedenbouw.

De werkgroep heeft de opdracht gekregen om voorstellen te ontwikkelen voor snelheidsremmende maatregelen die haalbaar zijn binnen het beperkte budget, passend in het dorpse karakter van de wegen, en voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen. Voor dit project moeten de snelheidsremmende maatregelen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voldoen aan wettelijke richtlijnen (ASVV 2004, SWOV);
 • Zo laag mogelijke kosten, dus geen herbestrating;
 • Passend in beschermd dorpsgezicht;
 • Goed zichtbaar en aanpasbaar;
 • Uniforme aanpak weerszijden van de vaart;
 • Bij voorkeur ook toepasbaar op andere locaties in Wijdemeren;
 • Geen nieuwe drempels, bulten of andere hoogteverschillen.

Concept Inrichtingsvoorstel

De werkgroep heeft gekozen voor het toepassen van robuuste plantenbakken (van steigerhout) om daarmee as-verspringingen, versmallingen en oversteekplaatsen vorm te geven. Uitgegaan is van adoptie van de plantenbakken door bewoners. Het concept-inrichtingsvoorstel is voor advies voorgelegd aan de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) en besproken met de beleidsadviseur verkeer van het Gewest Gooi en Vechtstreek, en met de verkeerskundigen van de gemeenten Hilversum, Weesp en Bussum. Na verwerking van commentaar is het inrichtingsvoorstel gepresenteerd op een informatieavond voor omwonenden in De Drie Dorpen op 10 oktober 2011.

Informatieavond 10 oktober 2011

Ongeveer 220 personen hebben de informatieavond bijgewoond in De Drie Dorpen waar nadere uitleg gegeven is over het voorstel voor de wegen langs de ’s-Gravelandse Vaart. De wethouder, de projectleider en de voorzitters van de bewonersverenigingen hebben presentaties verzorgd over het hoe en waarom van de voorgestelde maatregelen. Vervolgens was er gelegenheid om nadere uitleg te krijgen van de werkgroepleden aan de hand van kaarten op grote panelen. Ook zijn vragen en opmerkingen verzameld op formulieren. Deze reacties zijn opgenomen in een lijst en worden schriftelijk behandeld. De sheets van de presentaties en de lijst van reacties kunt u op deze pagina downloaden.

Toets op wettelijke eisen en richtlijnen

De inrichtingsvoorstellen zijn voorgelegd aan een verkeerskundig adviesbureau om te beoordelen of de wegen langs de ’s-Gravelandse Vaart na aanleg van de snelheidsremmers voldoen aan de inrichtingseisen en richtlijnen voor 30 km/uur wegen, en waar nodig aanbevelingen te doen ter optimalisatie van het inrichtingsvoorstel. De gedane aanbevelingen worden overgenomen in het definitieve inrichtingsvoorstel. Voor deze beoordeling is de methodiek gehanteerd van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) met betrekking tot 'Veilige snelheden & geloofwaardige snelheidslimieten'.

Proef op basis van inrichtingsvoorstel

De reacties van de informatieavond en de resultaten van de toets zijn verwerkt in dit definitieve voorstel (zie bij documenten onderaan pagina 'Inrichtingsvoorstel SVP'). Gezien de reacties op het inrichtingsvoorstel van de nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en buurgemeente Hilversum, heeft de gemeenteraad op 20 december 2012 besloten een proef te houden op de Koninginneweg en het zuidelijke gedeelte van het Noordereinde (tussen de Klapbrug en de Smidsbrug) en het gedeelte op het Noordereinde tussen de Stichtse Kade en de Noorderslootbrug.

De betreffende tracés zijn weergeven op de pagina’s 9 t/m 14 en 17 en 18 van het inrichtingsvoorstel van SVP. Het tracé tussen de Noorderslootbrug en de Claertjesbrug blijft op basis van zowel de Second Opinion als het door uw raad aangenomen amendement 50 km/uur. Het gedeelte tussen de Claertjesbrug en de Klapbrug is reeds aangewezen als 30 km/uur.

De proef is in 2 fasen ingedeeld: Fase 1 betreft de volgende maatregelen, die in juni 2013 zijn aangebracht:

 • Op het Noordereinde, de Cannenburgerweg en de Koninginneweg is een proefinrichting aangebracht met bloembakken, belijning en bebording. Hierbij is het gedeelte van het Noordereinde tussen de Claertjesbrug en de Noorderslootbrug niet heringericht omdat dit deel geen stedelijk karakter heeft;
 • In de weken na het aanbrengen is met bloembakken geschoven omdat de inrichting niet overal even ‘handig’ bleek. 

Fase 2 betreft het inrichten van het Zuidereinde en de Emmaweg. Volgens de planning zou fase 2 eind 2013 worden gemaakt. Dit is echter nog niet gebeurd, mede omdat de gemeente veel reacties over de proefinrichtingen heeft gehad. Deze vragen zijn door de gemeente gebundeld in een aantal veel voorkomende vragen; de antwoorden hierop treft u hieronder aan onder 'Documenten'.

Besluitvorming

Op 11 december 2013 heeft de commissie Ruimte en Economie in haar openbare vergadering uitgebreid gediscussieerd over de voortgang van de proef. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 19 december 2013 over de proefinrichting, inhoudelijk het volgende besloten:

 1. De proef 30 km-zone vaartwegen fase 1 (proefinrichting Noordereinde gedeelte Klapbrug- Smidsbrug, Koninginneweg en Cannenburgerweg) voort te zetten;
 2. Eerst een eindevaluatie van fase 1 op te stellen, op basis waarvan vervolgstappen kunnen worden bepaald voor een al of niet definitieve inrichting fase 1 en al of niet tijdelijke of definitieve inrichting fase 2 (proefinrichting Zuidereinde en Emmaweg);
 3. Hiermee af te wijken van het op 20 december 2012 door de raad aangenomen amendement voor wat betreft de uitvoering en planning.

Verder heeft de raad nog besluiten genomen over de financiering. Informatie hierover vindt u in Notudoc (klik door op de commissie- of raadsvergadering voor bijbehorende stukken).

Evaluatie

Het college van burgemeester en wethouders zal een evaluatie laten maken die in de raadsvergadering van 24 april 2014 zal worden behandeld. Voor deze evaluatie worden verkeerstellingen verricht en berekeningen gemaakt over geluid- en luchtkwaliteit. Belanghebbenden als de bewonersverenigingen, de nood- en hulpdiensten en de busmaatschappij worden geïnterviewd. Dit alles wordt in een rapport verwerkt een aan de raad aangeboden.

Documenten