De gemeente Wijdemeren is voornemens gemeentegrond gelegen tussen de Tjalk en de Nieuw Loosdrechtsedijk aan Achtererf Ontwikkeling B.V. te verkopen ten behoeve van de realisatie van het woningbouwproject: Het Achtererf. Het betreft een tweetal stukken grond van in totaal ca. 1403 m2.

De Gemeente is hiertoe voornemens een anterieure- en koopovereenkomst te sluiten met Achtererf Ontwikkeling B.V. De keuze voor een anterieure- en koopovereenkomst is naast het verzekeren van het kostenverhaal ingegeven door de grondpositie van deze ontwikkelende partij. Voor de realisatie van de beoogde planontwikkeling is namelijk een ondergeschikt stukje gemeentegrond nodig. Dit ook vanuit de stedenbouwkundige invulling van het plangebied. Door de ligging van de betreffende gemeentegrond ten opzichte van het plangebied en het aantal geringe vierkante meters is het onmogelijk om daarop nu of in de (nabije) een andere ontwikkeling te realiseren.

Achtererf Ontwikkeling B.V. is naar het oordeel van de gemeente op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de in dit kader te sluiten anterieure- en koopovereenkomst. Dit vanwege het feit dat:

  1. Achtererf Ontwikkeling B.V. de enige partij is die naast de gemeente een grondpositie heeft, te weten: circa 88 % eigendomspositie in het plangebied, en het voornemen tot verkoop van gemeentegrond in verhouding tot het plangebied slechts ziet op circa 12%; en
  2. Achtererf Ontwikkeling B.V. doelmatig gebruik zal maken van de gemeentegronden door deze te gebruiken om tot een goede ontsluiting van het plangebied te komen en deels  om  tuinen bij een viertal woningen te realiseren. Dit terwijl de gemeente deze gronden vanwege de ongunstige ligging en de minimale oppervlakte niet zelfstandig en daarmee niet doelmatig kan ontwikkelen.  

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de anterieure- en koopovereenkomst.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na publicatie, derhalve uiterlijk 19 april 2022, 12.00 uur,  kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan:

Gemeente Wijdemeren t.a.v. mevrouw A.C. Peterson team Vastgoed Postbus 190 1230  AD Loosdrecht

Onder vermelding van: “Voorgenomen verkoop strook gemeentegrond ten behoeve van het project Het Achtererf”.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Wijdemeren en de beoogd koper zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen ook in het huis-aan-huisblad. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).