De Omgevingswet zorgt ervoor dat u actiever en eerder mee kunt denken over nieuwe plannen in uw buurt.

Wanneer en voor wie

Overheden moeten mensen de mogelijkheid geven mee te laten denken bij de voorbereidingen van:

 • een omgevingsvisie
 • omgevingsplan
 • omgevingsprogramma
 • projectbesluit
 • omgevingsverordening
 • waterschapsverordening

Dat noemen we participatie.

Iemand met een plan of idee wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. Er is één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Het bouwen van meer dan 3 woningen
 • Functieveranderingen binnen bestaande bouw en terreinen met een oppervlakte van meer dan 500 m²
 • Bouwprojecten met een te bouwen oppervlakte of plangebied van meer dan 500 m² (geen woningbouwprojecten)
 • Hulpmiddelen voor grote opwekking van energie, zoals windturbines, zonnevelden, biomassacentrales, e.a.
 • Projecten of plannen waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht is
 • Alles wat nodig is voor de aanleg of herinrichting van wegen en water
 • Het bouwen van gebouwen of bouwwerken hoger dan 10 meter
 • Ideeën die vallen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht of een (rijks-, provinciaal of gemeentelijk) monument zijn

Meer informatie over het omgaan met participatie staat in onze participatienota.

Ook kunt u gebruik maken van het format voor participatie- en communicatieplan bij ruimtelijke plannen