Gemeente Wijdemeren - Verordening Winkeltijden gemeente Wijdemeren 2007

Verordening Winkeltijden gemeente Wijdemeren 2007

Wetstechnische informatie

Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden gemeente Wijdemeren 2007
CiteertitelVerordening Winkeltijden gemeente Wijdemeren 2007
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum niet is vastgesteld)
09-12-2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
OnderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
07-06-2007 Niet opgegeven Nieuwe regeling 19-04-2007

Wijdemeren Informeren, 31-05-2007

Verordening winkeltijden gemeente Wijdemeren 2007

Verordening Winkeltijden gemeente Wijdemeren 2007

De Raad van de gemeente Wijdemeren,

gezien het advies van de afdeling Staf,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

6 maart 2007,

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT

vast te stellen de volgende:

Verordening inzake de winkeltijden in de gemeente Wijdemeren

  • Artikel 1 Begripsbepalingen

   In deze verordening wordt verstaan onder:

   • a.

    de wet: de Winkeltijdenwet;

   • b.

    feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

  • Artikel 2 Beslistermijn

   1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 4 weken.

   2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

  • Artikel 3 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

   Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

   • a.

    ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

   • b.

    op grond van de verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

   • c.

    het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

   • d.

    de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zij of worden nagekomen;

   • e.

    van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

   • f.

    de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

  • Artikel 4 Zon en feestdagenregeling

   1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon en feestdagen per kalenderjaar.

   2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

  • Artikel 5 Openstelling van avondwinkels op zon en feestdagen

   1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon en feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

   2. Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

   3. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

    • a.

     de winkel dienst gesloten te zijn tussen 0 en 16.00 uur;

    • b.

     er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank en Horecawet.

   4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in denomgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

  • Artikel 6 Ontheffing zon en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

   1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

   • a.

    bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

   • b.

    het uitstallen van goederen.

   2. De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

  • Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon en feestdagen

   Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

  • Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

   1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

   1. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

  • Artikel 9 Toerisme

   De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden/plaatsen/evenementen, niet:

   • a.

    in de periode van 1 april tot 1 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur voor winkels gelegen aan de Veendijk, de Oud Loosdrechtsedijk (voor het gedeelte vanaf het pand Nieuw Loosdrechtsedijk 60a), Horndijk, 't Breukeleveensemeentje en de Herenweg, voorzover uitsluitend of in hoofdzaak de volgende goederen worden verkocht: watersportartikelen, scheepsbeslag (doch geen schepen of scheepsmotoren), touwwerk, badartikelen, speelgoederen, souvenirs, fotoartikelen, alcoholvrije dranken, geringe eetwaren, fruit, vis, melk, brood, koek, banket, suikerwerk, chocolade, al dan niet tezamen met consumptie-ijs en/of patates frites;

   • b.

    in de periode van 1 april tot 1 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur voor winkels gelegen aan de Kortenhoefsedijk, Moleneind en Zuwe, voorzover de verkoop betrekking heeft op jachthavens voor benodigdheden voor de watersport en de hengelsport;

   • c.

    c. gedurende het gehele jaar tussen 10.00 en 17.00 uur voor Bezoekerscentrum VerenigingNatuurmonumenten, Noordereinde 54b. De verkoop mag slechts betrekking hebben op de artikelen van de Groene Winkel, zoals beschreven in de catalogus en het verenigingsblad van de Vereniging Natuurmonumenten, planten en zaden, alsmede toeristische informatie gericht op natuurrecreatie;

   • d.

    d. voor campingwinkels die zijn gevestigd op binnen de gemeente Wijdemeren aanwezige campings en kampeerterreinen, die beschikken over een kampeerexploitatievergunning, zoals bedoeld in de Wet op de Openluchtrecreatie.

  • Artikel 10 Inwerkingtreding

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking. De ontheffingen die reeds voor 2007 zijn verleend blijven ongewijzigd van kracht.

  • Artikel 11 Citeertitel

   Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Wijdemeren 2007".

Nota-toelichting

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag. Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december zijn de zogenaamde "19-uur dagen" en vallen evenmin onder de definitie van feestdagen.

 

 Artikel 2 Beslissingstermijn

 

Op de behandeling van de verzoeken om ontheffing ter uitvoering van deze verordening is de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. Artikel 4:13 Awb regelt binnen welke termijn het bestuursorgaan een beslissing op een aanvraag dient te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat in het wettelijke voorschrift dat van toepassing is op de betreffende aanvraag een beslistermijn wordt opgenomen. Daartoe is in artikel 2 de mogelijkheid geboden om daarin een voor de gemeente geschikte en redelijke termijn op te nemen. Tevens is daarin een verdagingsmogelijkheid opgenomen.

 

 Artikel 3 Intrekking of wijziging van de ontheffing

 

In de Awb is niet aangegeven in welke situaties een besluit ingetrokken kan worden. Dit dient dan ook in de verordening te worden bepaald. Op het besluit tot intrekking van een ontheffing is de rechtsbescherming ingevolge de Awb van toepassing.

 

 Artikel 4 Zon en feestdagenregeling

 

Op maximaal twaalf zon en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad. Voor de toepassing van het artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen gesplitst worden. In onderhavige verordening is van deze delegatiemogelijkheid gebruik gemaakt. Het stellen van nadere regels is niet opgenomen om het college bij de uitvoering een zo ruim mogelijke vrijheid te laten.

 

 Artikel 5 Openstelling van avondwinkels op zon en feestdagen

 

Het afwijkende openstellingsregime op zon en feestdagen maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur, of met ontheffing tot latere tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet en drinkwaren worden verkocht een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen. Met deze regeling wordt het mogelijk dat deze beperkte groep avondwinkels ook op zondagavond en de avond van een feestdag open kan zijn.

Artikel 6 Ontheffing zon en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk.

 Aanvragen om ontheffing van individuele ondernemers voor evenementen en bijzondere aangelegenheden van tijdelijke aard op een zon- of feestdag, zoals auto en caravanshows, verkoopexposities in b.v. kunstateliers en

 galeries, (antiek-) beurzen e.d. worden afgehandeld op basis van de bevoegdheden van artikel 4 Winkeltijdenwet juncto artikel 7 van de Winkeltijdenverordening.

 

Artikel 7 Verbod straatverkoop van bepaalde goederen op zon en feestdagen

 

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

 

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan

te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden. De modelverordening gaat ervan uit dat voor de nachtelijke openstelling de ontheffing het belangrijkste instrument is.

Per geval is dan een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon en leefomgeving en de openbare orde.

De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

In het Vrijstellingenbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel  op de uren tussen 22.00 en 06.00 uur op werkdagen wordt door de verordeningsbepaling geregeld.

 

Artikel 9 Toerisme

 

De grondslag van het artikel is artikel 3, derde lid, onder a van de wet. De wet laat de keuze tussen het verlenen van vrijstelling door de raad of het op basis van de verordening verlenen van de ontheffing door burgemeester en

wethouders. In dit artikel van de verordening is de in de wet gestelde mogelijkheid van vrijstelling gehanteerd, aangezien beoogd wordt om een bepaald gebied in verband met de toeristische aantrekkingskracht te

bevorderen. De aangewezen gebieden alsmede de soorten goederen zijn afkomstig uit de verordeningen van de 3 voormalige gemeenten.

 

Artikel 10 In werking treden

De wet kent geen overgangsregeling. Ook in de modelverordening is geen overgangsbepaling opgenomen.