Gemeente Wijdemeren - Wethouder tevreden met participatie rond Mobiliteitsplan

Het college van burgemeester en wethouders gaat het complete mobiliteitsplan Duurzaam, Veilig en Vooruit voorleggen aan de gemeenteraad.

Het derde deel is nu toegevoegd en de raad wordt gevraagd dit in september vast te stellen. Na de inspraakronde zijn er nog 33 ingekomen zienswijzen verwerkt. “Deze zienswijzen hebben vooral voor een aanscherping van het plan gezorgd”, zegt wethouder Verkeer en Vervoer, Gert Zagt. “Ik ben erg blij om te zien hoeveel inwoners betrokken zijn bij mobiliteit in onze gemeente en de moeite hebben genomen om hun zegje te doen.”
Wijdemeren wil een leefbare en duurzame gemeente zijn. Verkeersveiligheid is daarbij een randvoorwaarde en toegankelijkheid en bereikbaarheid moeten voor alle verkeersdeelnemers gewaarborgd zijn. In het mobiliteitsplan zijn de visie en doelstellingen (deel A) voor het mobiliteitsbeleid vastgelegd. De visie en doelstellingen zijn uitgewerkt in wensbeelden per vervoerswijze (deel B). Daaruit volgt dat diverse maatregelen genomen moeten worden. Deze maatregelen zijn nu uitgewerkt in deel C.
Wethouder Zagt: “We komen hierin tegemoet aan veelgehoorde klachten over snelheid, parkeren en fietsvoorzieningen. Met dit plan brengen we in de komende jaren namelijk meer wegen van 50 kilometer per uur terug naar 30 kilometer per uur. We zorgen voor een duidelijke weginrichting en bevorderen lopen en fietsen. Ook willen we het nachtelijke vrachtverkeer op bepaalde wegen weren.”

Participatie vanaf de start

Voor het Mobiliteitsplan is in alle fases participatie met de omgeving geweest. Bij de start van het project (januari 2020) konden inwoners hun wensen en knelpunten op het gebied van verkeer op een online kaart invullen. Hier zijn 1.106 reacties ingevuld. Ook is elk deelproduct besproken met de klankbordgroep, waarin diverse belanghebbendenorganisaties vertegenwoordigd waren. In november 2021 vond een uitgebreide participatieronde plaats, op basis van de bevindingen in Deel A en B. Na terugkoppeling van de 363 reacties en verwerking in het plan konden inwoners dit voorjaar een zienswijze op het mobiliteitsplan Duurzaam, Veilig en Vooruit indienen. De 33 ingediende zienswijzen zijn verwerkt in de reactienota. Het complete plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook daar is inspraak mogelijk.
De zienswijzen gingen vooral over het vrachtwagenverbod op de Middenweg, het Noorder- en Zuidereinde en het verlagen van de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Openbaar vervoer aanbieders en de Brandweer hebben zorgen over het verlagen van de snelheid. Rijtijden nemen hierdoor toe. In het Mobiliteitsplan is nu de maatregel opgenomen dat een snelheidsverlaging alleen wordt doorgevoerd als dit kan binnen de geldende regelgeving. Daarnaast wordt bij de snelheid remmende maatregelen gekeken naar de mogelijkheden om deze zo vriendelijk mogelijk te maken voor de hulpdiensten en bussen, maar wel effectief voor de auto’s.

Vrachtverbod Middenweg

Het plan voorziet in een vrachtwagenverbod op de Middenweg, tussen Nieuw Walden en de Herenweg. Diverse bedrijven hebben daar zorgen over. Bedrijven aan dit weggedeelte krijgen een ontheffing. Het voorstel voor een vrachtverbod blijft wel staan, omdat dit veiliger is en er dan minder overlast is op het Noordereinde. De Gele Brug in Ankeveen heeft een beperkte aslast en de draai bij de Klapbrug is erg krap. Daarom bestaat het risico op onveilige situaties. De gewenste route voor vrachtverkeer is vanaf de Middenweg naar de Vreelandseweg.
Ook zijn er zienswijzen binnengekomen over de hoeveelheid (vracht)verkeer en snelheid van het gemotoriseerde verkeer op het Noorder- en Zuidereinde. Uit de analyses voor het Mobiliteitsplan blijkt dat voor deze wegen een functie als gebiedsontsluitingsweg het meest passend is. Dat betekent dat de snelheid op deze wegen niet verder omlaag gaat. Wel gaat de gemeente voor het Noordereinde op zoek naar een optimale inrichting voor fietsers, automobilisten, bewoners en natuur. Een goede inrichting van de weg verhoogt de verkeersveiligheid.

Fietspad Kwakel en Middenweg

In het mobiliteitsplan staat dat Wijdemeren een haalbaarheidsonderzoek gaat doen naar een fietsverbinding tussen de Kwakeln en Middenweg. Bij het onderzoek naar het tracé wordt natuurlijk rekening gehouden met de bestaande bebouwing. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk worden wat de impact van de fietsroute op het Natura 2000 gebied is. Ook moet blijken of het überhaupt mogelijk is om een dergelijke fietsverbinding te realiseren.
In enkele zienswijzen zijn zorgen uitgesproken over de veiligheid op de Kwakel. Op deze weg wil de gemeente een officiële 30 km/u zone maken. Er geldt nu alleen een adviessnelheid van 30 km/u.
Het voorstel wordt 14 september behandeld in de commissie Ruimte en Economie en 22 september in de raad.

donderdag 4 augustus 2022