Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren wil een herindeling met de gemeente Hilversum. In de afgelopen maanden hebben Wijdemeren, Gooise Meren en Hilversum gesprekken gevoerd over varianten van een herindeling. Ook zijn er onderzoeken gedaan naar onder andere de financiële en organisatorische gevolgen. Op basis van die onderzoeken, de verkennende gesprekken en de input van inwoners is het college voorstander van een herindeling met de gemeente Hilversum. Tijdens de raadsvergaderingen van 10 juli staat het voorstel op de agenda in de gemeenteraden van Wijdemeren, Gooise Meren en Hilversum.

Wijdemeren: ‘Hilversum beste optie’

“Op basis van alle onderzoeken en gesprekken komen wij tot de conclusie dat een herindeling van Wijdemeren met Hilversum voor onze inwoners en ondernemers de beste optie is”, zegt Mark Verheijen, burgemeester van Wijdemeren. “Hilversum biedt als sterke centrumstad de mogelijkheden om invulling te geven aan de door onze gemeenteraad geformuleerde uitgangspunten. Binnen de nieuwe, robuuste gemeente kunnen we de identiteit en het karakter van de dorpen verder versterken. Een herindeling waarbij de gemeente Wijdemeren niet opgedeeld wordt, heeft onze voorkeur, omdat we daarmee de samenhang behouden en de belangen van inwoners en ondernemers beter kunnen behartigen.”

Het college heeft ook gekeken wat de herindeling kan betekenen voor de regio Gooi en Vechtstreek. “Door samen te gaan versterken we de positie van de centrumstad Hilversum voor de regio. Daar profiteert ook de regio als geheel van. Het waren intensieve weken, met veel gesprekken. Zowel Gooise Meren als Hilversum hebben hun verantwoordelijkheid genomen en een serieuze verkenning gedaan over hoe de samenwerking met Wijdemeren eruit zou moeten zien. We hebben open en op gelijkwaardige basis kunnen praten en danken onze buurgemeenten voor deze bereidheid.”

Gooise Meren: ‘Wij nemen verantwoordelijkheid door onder voorwaarden beschikbaar te zijn als fusiepartner’

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren: “Gemeente Wijdemeren heeft ons gevraagd of Gooise Meren beschikbaar is als mogelijke fusiepartner. We hebben daar als ‘goede buur’ uiteraard constructief naar gekeken. We zien ook het belang voor de regio en zijn daarom deze verkenning gestart. Met als uitkomst, en dat adviseren we ook aan onze gemeenteraad, om als gemeente beschikbaar te zijn als fusiepartner, maar wel met een aantal aandachtspunten.”

“Gelet op de omvang van de uitdaging van een gemeentelijke fusie, in het bijzonder in het geval van Wijdemeren, vinden wij het vanuit bestuurlijk opzicht voor de inwoners van beide gemeenten verantwoord om ons beschikbaar te stellen voor max. 50%. Hierbij speelt ook mee dat wij aan een goede bestuurlijke balans in de regionale verhoudingen hechten. Verder zal er aandacht moeten zijn voor het gegeven dat onze gemeente nu nog niet aan Wijdemeren grenst. Het is nu aan de raad om hierin tot een keuze te komen, net als dat de gemeente Wijdemeren dat zal moeten doen.”

Hilversum: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid’

Wethouder Bart Heller van Hilversum: “Uit de onderzoeken blijkt dat er één variant is die voldoet aan de uitgangspunten van de Hilversumse gemeenteraad. Die het probleem oplost, die breed draagvlak heeft én die goed is voor Hilversum als centrumgemeente. Bovendien blijkt dat we dit kunnen als Hilversum, vanuit onze bestuurskracht, onze organisatie en onze gemeentebegroting. Natuurlijk zijn er de nodige financiële en organisatorische uitdagingen, maar daar lopen we niet voor weg. We stellen onze gemeenteraad voor om samen met Wijdemeren een plan te gaan maken voor die nieuwe, toekomstige gemeente. In samenspraak met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Volgend jaar kan de gemeenteraad dan een definitief besluit over herindeling nemen.”

Waarom herindelen

Wijdemeren moet een herindeling onderzoeken, omdat ze haar dienstverlening aan inwoners en ondernemers niet langer toekomstbestendig en betaalbaar kan organiseren. De organisatie van Wijdemeren is klein en dat maakt haar kwetsbaar. De gemeente wil ook in de toekomst betaalbaar blijven voor haar inwoners. Daarbij kunnen de belangen van inwoners en ondernemers in een groter geheel beter gediend worden. Burgemeester Mark Verheijen: “Er is een noodzaak voor ons dit te doen, maar het biedt ook veel kansen. Er zit veel potentie in dit mooie gebied.”

Vervolg

De gemeenteraden van alle betrokken gemeenten beslissen op 10 juli over de voorstellen. Als de gemeenteraden van Wijdemeren en Hilversum beiden instemmen met de mogelijke herindeling, moet de komende maanden een herindelingsontwerp gemaakt worden. Hierin staat onder andere hoe de grenzen van de nieuwe gemeente gaan lopen, hoe de financiën geregeld worden en wat de personele gevolgen van de samenvoeging zijn. Inwoners, ondernemers, de colleges van B&W en de gemeenteraden van Wijdemeren en Hilversum worden actief betrokken bij het maken van het herindelingsontwerp.

Het herindelingsontwerp moet eind 2024 gereed zijn, zodat de gemeenteraden hier begin 2025 over kunnen beslissen. De daadwerkelijke herindeling is dan per 1 januari 2027 een feit.

Kijk hier voor de onderliggende stukken

woensdag 5 juni 2024