Kinderen krijgen gelijke kansen om volwaardig mee te doen. Jeugdigen kunnen zich gezond en veilig ontwikkelen. Inwoners weten hun weg te vinden en kunnen naar vermogen meedoen in een inclusieve samenleving. En oudere inwoners kunnen (vol)waardig mee blíjven doen. Dit zijn de doelen van het Integraal Beleidskader (IBK) Sociaal Domein: ‘Hart voor Elkaar’. Samen met de Maatschappelijke Agenda vormt dit nieuwe beleidskader de basis voor wat Wijdemeren wil bereiken voor inwoners en wat hiervoor binnen het sociaal domein wordt gedaan.

Het college op bezoek bij de Buurtkamer. Foto: Bob Awick

Wethouder Ron de Haan (Sociaal Domein): “Vanuit de maatwerkgedachte bieden wij ondersteuning aan inwoners, passend bij elke levensfase. Onze missie is om een betrouwbare, betrokken en professionele gemeente te zijn, waar we transparant samenwerken aan een leefbare samenleving. Een samenleving waarin inwoners naar vermogen mee kunnen doen.” Om dit te bereiken zet de gemeente, samen met haar maatschappelijke partners, in op preventie, regie op samenwerking en kostenbeheersing. Met name dit laatste is belangrijk om zorg en ondersteuning voor inwoners betaalbaar te houden.

Onder het sociaal domein vallen onder meer zorg en ondersteuning, welzijn, cultuur, sport en onderwijs. De integrale opzet van het IBK legt de verbinding tussen verschillende beleidsvelden. Zo spelen ook omgeving, economie en veiligheid een belangrijke rol bij bijvoorbeeld gezond zijn en gezond blijven. Op basis van het beleidskader stelt de gemeente een uitvoeringsagenda (Maatschappelijke Agenda) op. Daarin staan per jaar de activiteiten en de te behalen doelen.

Uitgangspunten

De centrale uitgangspunten voor de uitvoering zijn Positieve Gezondheid, ruimte voor ontmoeting en ontwikkeling en doorontwikkeling van het Dorpenbeleid naar gebiedsregie. Positieve Gezondheid benadrukt de kansen en mogelijkheden van mensen, ook met ziekte en/of beperking. Steeds meer gemeenten, GGD’en en (huis)artsen gebruiken deze benadering voor veerkracht en eigen regie.

“Inwoners hebben behoefte aan ruimte om samen te komen, te leren, te delen en te ontwikkelen. Daarin willen we als gemeente faciliteren”, vertelt wethouder Ron de Haan. Bestaande voorbeelden van ruimte voor ontmoeting en ontwikkeling zijn onder meer het sociaal cultureel centrum Nederhorst den Berg en de Buurtkamer in Kortenhoef (zie foto).

Een centraal aspect van het IBK is de focus op participatie van inwoners en de kracht van de kern. De doorontwikkeling van het Dorpenbeleid naar een gebiedsgerichte werkwijze, met een focus voor de individuele dorpskernen, is daar een belangrijke uitwerking van. Dit past ook bij het fusieproces, waarbij behoud van het unieke karakter van de dorpen en het plassengebied belangrijke uitgangspunten zijn.

De dorpscoördinatoren worden gebiedsregisseurs, die de oren en ogen in de samenleving zijn. Zij vertalen vragen vanuit de samenleving richting de gemeente, meer vanuit een regierol. De gebiedsregisseurs faciliteren het opstellen van een dorpsagenda waar wensen en initiatieven van inwoners en beleidsdoelen samenkomen. Wethouder De Haan: “Door te investeren in de dorpen is de gemeente zichtbaar en benaderbaar voor inwoners en versterken we de positie van de dorpen.”

Betaalbare kwaliteit

Met het IBK als basis gaat het college in samenspraak met een klankbordgroep uit de raad mogelijke beheersmaatregelen uitwerken. Deze maatregelen worden later dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. De maatregelen moeten leiden tot een ombuiging van € 500.000 euro. Deze ombuiging is opgenomen in het Financieel Herstelplan. De uitwerking van deze maatregelen wordt onderdeel van de Kadernota 2025 en de Programmabegroting 2025-2028. Uitgangspunt is dat de maatschappelijke structuur versterkt wordt en de kosten verlaagd, terwijl de kwaliteit en toegankelijkheid gewaarborgd blijven.

Wethouder de Haan: “Met dit beleidskader streeft Wijdemeren ernaar om voor inwoners een omgeving te creëren waarin zij zich veilig en ondersteund voelen, met toegankelijke diensten en voorzieningen die bijdragen aan een hoge levenskwaliteit, veiligheid, welzijn, en duurzame ontwikkeling.”

Op 21 mei is er een Beeldvormende Sessie (BVS) waarop (delen van) het Integraal Beleidskader Sociaal Domein worden gepresenteerd. Op deze avond is iedereen welkom. Op 30 mei bespreekt de commissie Maatschappelijke Zaken het IBK en op 4 juni de gemeenteraad. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar.

woensdag 8 mei 2024