De Aanpak Oostelijke Vechtplassen begon in 2017 en is nu zeven jaar onderweg. Tot nu toe is bijna 30% van het totale programmabudget van €52,2 miljoen besteed. Dit geld ging vooral naar onderzoek en overleg met de omgeving om de haalbaarheid van projecten te beoordelen. Met nog bijna vier jaar te gaan, willen de programmapartners zich de komende jaren vooral richten op de uitvoering van projecten.

Tot en met 2027 werken 21 partijen samen aan een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en mensen graag wonen, werken en recreëren. Hoewel veel projecten nog in de voorbereidingsfase zitten, zijn enkele projecten al uitgevoerd.

Baggeren Loosdrechtse Plassen

Dit voorjaar is het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas afgerond. Dit verbetert de bevaarbaarheid en waterkwaliteit. Dit jaar worden afspraken gemaakt over het baggeren van de havens en de aanpak van overlastgevende waterplanten. Natuurontwikkeling het Hol In februari dit jaar begon het baggeren en optimaliseren van het watersysteem in natuurgebiedt het Hol. Dit komt bijzondere planten- en dierensoorten ten goede.

Faunapassages

Omwonenden kunnen dit jaar reageren op conceptontwerpen voor verschillende faunapassages. Deze passages verbinden deelgebieden, wat de overlevingskans van dieren zoals de otter, bever, reeën en vissen vergroot.

Voortgangsrapportage

De jaarlijkse voortgangsrapportage toont de huidige stand van het programma en beschrijft de status per project. U kunt de rapportage vinden op: www.vechtplassen.nl.

woensdag 5 juni 2024