Gemeente Wijdemeren - Werkwijze en exploitaties gemeentelijke bouwplannen doorgelicht

Het bureau Metafoor heeft op verzoek van burgemeester en wethouders onderzocht hoe de huidige processen voor gemeentelijke bouwplannen verlopen. Daaruit is een aantal verbeteradviezen gekomen. Ook zijn de belangrijkste bouwprojecten, Porseleinhaven en Nedervecht, financieel doorgelicht en de cijfers up-to-date gebracht.

Vorig jaar waren bij de begrotingsbehandeling al risico’s gemeld die nu vertaald zijn in concrete maatregelen en bijbehorende kosten. Dat leidt tot een verslechtering van het financieel resultaat van die bouwprojecten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten voor het bouwrijp maken en meerkosten die veroorzaakt worden doordat projecten langer duren dan verwacht. Voor het bouwproject aan de Porseleinhaven wordt voorgesteld de verliesvoorziening met 845.000 euro te verhogen. Bij het woningbouwproject Nedervecht wordt de verliesvoorziening met 821.000 euro verhoogd. Deze bedragen worden betrokken bij de Jaarrekening 2018 die naar verwachting begin juni wordt aangeboden. De verwachting is dat de jaarrekening 2018 een financieel solide perspectief laat zien dat de eerder genoemde tekorten kan opvangen.

Versterking organisatie

Het college verwacht dat met deze grondige actualisatie de projecten en de daarbij behorende risico’s goed in beeld zijn. Met deze doorlichting is een investering gedaan in de kwaliteit van beleid en is een volgende stap gezet in het proces van het versterken van de ambtelijke organisatie dat 1,5 jaar geleden startte. Het plan loopt door tot en met 2019 en richt zich op het ontwikkelen van medewerkers en management, het optimaliseren van de werkprocessen, het versnellen van de invoering van digitaal en zaakgericht werken, het op orde brengen van het financieel beheer en de huisvesting. Tegelijkertijd wordt gekeken welke bedrijfsvoeringstaken samen met andere gemeenten uitgevoerd kunnen worden.

woensdag 17 april 2019