Gemeente Wijdemeren - Rapport vaarverbinding ter inzage

Het milieueffectrapport (MER) over de mogelijke vaarverbindingen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal ligt vanaf half december officieel ter inzage. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. In het rapport staat beschreven welke effecten de verschillende varianten van een eventuele vaarverbinding hebben op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving.

Een mogelijke vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, via de Wijde Blik, zorgt voor nieuwe (kortere) vaarroutes, waardoor de watersportmogelijkheden in het gebied verbeteren. 

Afweging

In zogenoemde integratiesessies met verschillende betrokkenen, waaronder bewonersgroepen, ondernemers en natuurorganisaties, is vooraf in beeld gebracht welke zorgen en ideeën er zijn. Om de effecten en belangen zorgvuldig af te wegen, is gekozen voor het opstellen van een MER. Het rapport geeft inzicht in zes alternatieven voor een vaarverbinding, het nut daarvan en de effecten op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. Dit helpt bij de afweging of er een vaarverbinding zou moeten komen en welke variant nader uitgewerkt moet worden. Of er daadwerkelijk een vaarverbinding komt en welke variant dan de voorkeur zou hebben, staat niet beschreven in dit rapport.

Beperkende rol

De conclusie die uit het MER getrokken kan worden, is dat het maken van een vaarverbinding mogelijk is, maar dat met name de effecten op natuur een beperkende rol spelen. In het vervolgproces moet duidelijk worden of er varianten zijn waarbij deze effecten (soms pas op termijn) verminderd kunnen worden en of de inspanningen opwegen tegen de opbrengsten.

Ter inzage 

Het MER ligt ter inzage tot en met woensdag 12 februari. U kunt de samenvatting, het rapport en de deelrapporten hieronder vinden. Gedurende de periode van inzage kunt u een eventuele zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Wijdemeren (via Postbus 190 1230 AD Loosdrecht). Het MER gaat ook naar de commissie voor de m.e.r.. Deze commissie kijkt met name of het MER dat nu voorligt alle informatie bevat die nodig is om verdere stappen voor te bereiden.

Inloopmoment 15 januari

Heeft u nog vragen over het rapport of het vervolgproces? Dan bent u welkom op het inloopmoment op woensdag 15 januari 2020 in het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht. Op deze avond kunt u tussen 18.00 en  21.00 uur vrij inlopen om uw vraag te stellen aan een van de aanwezige medewerkers. Er wordt geen plenaire presentatie gehouden.

Besluitvorming

Nadat alle reacties op het rapport zijn verwerkt, volgt de voorbereiding van de verdere besluitvorming. Ook het advies van de commissie voor de m.e.r. wordt hierin meegenomen. Na afloop van de zienswijzeprocedure besluiten de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en de gemeenteraad van Wijdemeren of zij een vaarverbinding verder willen laten onderzoeken en welke variant(en) dit zouden moeten zijn.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Het onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe vaarverbinding is onderdeel van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van dat akkoord is het verbeteren van de aantrekkelijkheid en de natuur in het plassengebied. Om deze kwaliteitsslag mogelijk te maken, werken en financieren ruim 20 partners een groot aantal projecten in het gebied.

Bijbehorende stukken

Meer informatie

Informatie over het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is te vinden op www.vechtplassen.nl. Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

dinsdag 17 december 2019