Gemeente Wijdemeren - Sluitende begroting voor Wijdemeren

Het Wijdemeerse college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor de komende vier jaar. Met het beschikbare geld werkt het college onverminderd door aan de stevige ambities op het gebied van wonen, bouwen, economie, duurzaamheid en het verbeteren van de dienstverlening.

Jan Klink, wethouder Financiën: “Het is niet vanzelfsprekend dat een gemeentelijke begroting zonder ingrepen sluitend is. Veel gemeenten hebben grote moeite om de toenemende vraag naar zorg financieel op te vangen; het Rijk compenseert tekorten slechts gedeeltelijk en tijdelijk. Wijdemeren weet voor de komende jaren een evenwicht te realiseren tussen de inkomsten, grotendeels afkomstig van het Rijk, en de uitgaven.”

2020 het jaar van de dienstverlening

Doelstelling is in 2020 de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers verder te verbeteren. Belangrijk aspect is de uitbreiding van de online dienstverlening: digitale producten en diensten, vereenvoudigde aanvraagprocedures en beter vindbare online informatie. Bovenal zal er veel aandacht zijn voor een nieuwe manier van werken. Er komen twee dorpscoördinatoren die samen met inwoners aan de slag gaan. Deze nieuwe werkwijze is de centrale bouwsteen voor zowel het dorpenbeleid als de nieuwe Omgevingswet.

Stevige ambities

Het college heeft voor 2020 stevige ambities op het gebied van wonen, bouwen, economie en duurzaamheid. Duurzaamheid is al een rode draad in het gemeentelijk beleid. In 2020 vindt een pilot “groene leges” plaats. Inwoners die extra duurzaamheidsmaatregelen nemen bij een verbouwing, krijgen onder voorwaarden korting op de leges.

Voor het eerst sinds jaren is er geld voor economische zaken. Samen met ondernemers en de provincie wordt onderzocht hoe de bedrijventerreinen hiermee een impuls kunnen krijgen. Ook vindt een breed onderzoek plaats naar het verkeer en de mobiliteit in Wijdemeren. De resultaten worden verwerkt in een mobiliteitsplan.

De uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gaat volgend jaar verder. In de loop van 2020 worden knopen doorgehakt over de realisatie van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal. Ook de vaarverbinding ‘s-Gravelandsvaart en ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas zijn projecten die verder geconcretiseerd worden.

Het gemeentebestuur wil alles op alles zetten om voortgang te boeken met het bouwen van woningen. Nog dit jaar maakt het college inzichtelijk wat de meest kansrijke bouwlocaties zijn. Daarnaast worden de bouwplannen “Het Achtererf”, het vrijkomend terrein van Lindeschool en het vrijkomend terrein van de Terpstraschool samen met belanghebbenden uitgewerkt. Ook starten in 2020 diverse woonpilots. Zo komt er een wooncoach voor inwoners met een eigen woning of een particuliere huurwoning. Ouderen die een woning achterlaten die geschikt is voor jonge gezinnen ontvangen in 2020 een premie of bijvoorbeeld een bijdrage voor de verhuiskosten. In 2020 worden meters gemaakt in de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.

Eén gemeente Gooi en Vecht

De visie op de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren zoals verwoord in het Bestuursakkoord 2018-2022 blijft onverminderd van kracht. Met het stopzetten van de herindelingsprocedure in Gooi en Vecht is de bestuurlijke context in de regio veranderd. Het college streeft naar één gemeente Gooi en Vecht op termijn. Nu de druk om op korte termijn te fuseren met de gemeente Hilversum is weggevallen is er ruimte om hieraan gericht te werken. Geen tussentijdse (ambtelijke) fusie, wel passende stappen die de voorwaarden verbeteren om dit lange termijn doel dichterbij te brengen. In de begroting 2020 worden bouwstenen hiervoor aandragen.

De begroting 2020 is een uitwerking van de vastgestelde Kadernota 2020. Technische behandeling van de begroting 2020 vindt plaats in de commissie Bestuur & Middelen op donderdag 31 oktober. Op dinsdag 12 november neemt de raad een besluit over de begroting. De concept-begroting 2020 en de samenvatting van de begroting 2020 is beschikbaar op www.wijdemeren.nl.

donderdag 26 september 2019