Gemeente Wijdemeren - Negen lintjes in Wijdemeren

Dit jaar is vrijdag 24 april de dag van de traditionele lintjesregen. Door het coronavirus is het echter niet mogelijk om de koninklijke onderscheidingen persoonlijk te overhandigen. Burgemeester Larson en locoburgemeester De Kloet brachten de negen decorandi daarom telefonisch op de hoogte van hun benoeming in een ridderorde. Op een later moment worden de versierselen uitgereikt.

Vijf inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

W.J. Blom (45), Loosdrecht: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Blom is als jachthavenondernemer al jaren actief betrokken bij de watersportsector. Hij doet dat niet alleen als professional, maar ook als vrijwilliger. De afgelopen vijftien jaar was Blom bestuurslid bij het landelijk bestuur van HISWA. Hij speelde een grote rol bij de herstructurering van de vereniging. Door zijn inzet en betrokkenheid heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden, is de organisatiegraad verbeterd en de betrokkenheid van kleine en grote ondernemers in de watersportsector vergroot. Ook stond hij aan de oorsprong van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, een samenwerkingsverband tussen 21 partijen, waaronder gemeenten, provincies, recreatieondernemers en Natuurmonumenten. Doel is het versterken en verbeteren van de natuur, de waterkwaliteit en de recreatie in het gebied. De heer Blom is bij het langdurige voorbereidingstraject betrokken geweest en het is dankzij zijn inzet dat de recreatiesector zich als één partij heeft gemanifesteerd. Hij trad veelal op als zegsman van de sector en heeft zich volmondig ingezet om zijn achterban bij het proces te betrekken. Ook nu is hij het aanspreekpunt voor de uitvoerende instanties en is hij bij verschillende projecten betrokken.

Daarnaast is de heer Blom een van de drijvende krachten achter (de revival van) het Loosdrecht JazzFestival in 2011. De loodsen van zijn jachthaven worden gastvrij opengesteld, zijn personeel werkt belangeloos mee en ook financieel draagt hij bij. Zonder zijn tomeloze en onbaatzuchtige inzet was dit een onhaalbaar evenement geweest.

Verder zet Blom zich in voor het behoud van de Hervormde Kerk in Loosdrecht, faciliteert hij de opslag van het materieel van de plaatselijke ijsclub, was hij actief betrokken bij de realisatie van een goede breedbandverbinding in Oud-Loosdrecht en is hij sinds 2004 op vele gebieden actief binnen de Rotaryclub Wijdemeren.

De heer Blom heeft een indrukwekkende staat van dienst die, gezien zijn relatief jonge leeftijd, bewonderenswaardig is. Hij heeft een groot verbindend vermogen en met zijn energieke inzet is hij van onschatbare waarde voor de recreatiesector, de gemeenschap en de regio. 

 Y. Corbeek (62), Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf het moment dat mevrouw Corbeek in Nederhorst den Berg kwam wonen heeft zij zich ingezet voor de gemeenschap. Sinds 1981 is zij vrijwilliger en ouderling bij de protestantse gemeente in Nederhorst den Berg. Zij leidde de kindernevendiensten en was onder meer secretaris van de Protestantse Hulpdienst, daarmee bekommerde ze zich om leden die te maken kregen met ziekte, eenzaamheid of ouderdom.

Ook was zij van 2002 tot 2015 organisator van de jaarlijkse collecteweek van het Longfonds. Ze zorgde ervoor dat collectanten het juiste materiaal hadden en dat zij in hun eigen wijk aan de slag konden. Daarnaast is mevrouw Corbeek zelf ook al meer dan 20 jaar collectant voor het Longfonds. Zij is een vrijwilliger in hart en nieren, laat nooit verstek gaan en zorgt er met haar inzet voor dat het Longfonds haar doelen kan realiseren.

D.J.F.D. Groenewegen (64), Loosdrecht: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Groenewegen was tot en met 2019 huisarts in Driebergen. Naast de toegewijde zorg voor zijn patiënten heeft hij erg veel betekend voor de gezondheidszorg, zowel landelijk als regionaal. Zo is hij de oprichter van twee medische centra, hierin wordt eerstelijnszorg (huisartsgeneeskunde) en tweedelijnszorg (zorg van hulpverleners waarvoor een verwijzing nodig is, zoals bijvoorbeeld cardiologie of plastische chirurgie) samengebracht. Het idee is dat tweedelijnszorg in de praktijk van de huisarts niet alleen laagdrempeliger en prettiger is voor de patiënt, maar ook veel minder kostbaar dan in het ziekenhuis.

Ook staat Groenewegen aan de wieg van een van de eerste regionale huisartsenposten in Nederland. In eerste instantie was hiervoor weinig steun of subsidie. Maar door de inzet en het uithoudingsvermogen van de heer Groenewegen is de huisartsenpost nu niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Daarnaast zet de heer Groenewegen zich actief en belangeloos in om de kennis in de zorg te verbeteren en de samenwerking tussen de zorg en de medische industrie te bevorderen. Ook was hij medeoprichter van een diabetesstudiegroep en is hij nog steeds actief als penningmeester bij de Stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug. Een stichting die streeft naar samenhangende en wijkgerichte zorg.

Tot slot is de heer Groenewegen ook nog twaalf jaar lang vrijwilliger, vicevoorzitter en voorzitter geweest bij de Kiwanisclub Driebergen-Heuvelrug. Hij organiseerde hiervoor jaarlijks een golftoernooi om sponsorgeld op te halen voor goede doelen zoals de voedselbank en het kindertehuis in Zeist.

De heer Groenewegen heeft decennialang klaargestaan voor zijn eigen patiënten, maar ook voor de patiënten van andere praktijken. Zijn ongeëvenaarde toegankelijkheid en toewijding voor zijn patiënten zijn kenmerkend voor hem en de inzet vanuit zijn functie als huisarts verdient grote waardering.

M.B. van Klaveren-Koster (78), Kortenhoef: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Samen met haar echtgenoot is mevrouw Van Klaveren ruim dertien jaar actief geweest voor carnavalsvereniging De Turftrappers in Kortenhoef. Ze verzorgde in haar tijd als bestuurslid vele keren de kostuums en carnavalsattributen. Daarnaast was ze betrokken bij het ouderencarnaval.

Ook is Van Klaveren sinds 1999 vrijwilliger bij de woonzorgorganisatie Inovum, locatie Veenstaete in Kortenhoef. Zij organiseert en coördineert de tweewekelijkse bingo-avond en zet zich in voor de sponsoring van de bingoprijzen. Daarnaast is ze wekelijks aanwezig in de groepswoning met dementerende bewoners. Ze fungeert als ‘buddy’, wandelt met de bewoners, schenkt de koffie en ondersteunt bij de maaltijden.

Sinds 2000 is mevrouw Van Klaveren ook vrijwilliger bij de Antoniusparochie in Kortenhoef. Ze helpt bij de activiteiten in parochiezaal ’t Achterom, verzorgt het bloemstuk voor de kerkdiensten en schenkt de koffie. Ook zet zij zich, vanuit de kerk, in voor de wekelijkse wandelochtend met ouderen. Mevrouw Van Klaveren wordt getypeerd als een vrijwilliger met een gouden hart. Op haar kan altijd een beroep gedaan worden. 

C.A. Linse (70), Breukeleveen: Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Linse heeft vanuit zijn functie als chemicus een aantal belangrijke en bijzondere nevenfuncties bekleed. Zo was hij van 1997 tot 1999 president van de Association of Plastic Manufacturers, waarin hij verantwoordelijk was voor het bevorderen van innovatie bij de Europese plastic fabrikanten.

Ook was hij voorzitter van de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Vanuit deze functie besteedde Linse veel aandacht aan het belang van de chemische industrie voor Nederland. Ook werd onder zijn leiding het programma ‘Responsible Care’ onderschreven. Dit programma heeft als doel om de prestaties van bedrijven op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid te verbeteren en is nu voorwaarde voor het lidmaatschap van de VNCI.

Als bestuurslid van de Stichting voor Technische Wetenschappen (STW) heeft hij bijgedragen aan een nieuwe vorm van samenwerking en kennisuitwisseling tussen wetenschappers en het bedrijfsleven om op die manier de vertaling van ideeën naar producten te versnellen. Dankzij zijn inspanningen is de Nederlandse technische en toegepaste wetenschap relevanter geworden voor het hightech bedrijfsleven. Daarnaast zet hij zich sinds 2008 in voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en dan specifiek het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI). Met dit innovatieve programma worden maatschappelijke stakeholders betrokken bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om op die manier ethische en maatschappelijke aspecten beter in te bedden in innovatieprocessen zoals kunstmatige intelligentie of de transitie naar een duurzame samenleving.

Daarnaast ondersteunde Linse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf als voorzitter en bestuurslid van de Stichting Ondernemersklankbord en was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Museum Het Grachtenhuis. Met zijn ruime bestuurlijke ervaring heeft hij belangrijke transities binnen de organisatie van deze culturele startup begeleid en ervoor gezorgd dat het Grachtenmuseum werd opgenomen in het Nationaal Museumregister.

De heer Linse wordt gezien als een bruggenbouwer en verbinder. Hij beschikt over de motivatie, het talent en de leiderschapskwaliteiten om partijen tot een gezamenlijke inzet te brengen. Zijn maatschappelijke verdiensten zijn van grote waarde voor de collectieve chemische industrie, de leefomgeving en het milieu in Nederland en daarbuiten.

S.Y. Luijer (49), Kortenhoef: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Luijer is al lange tijd actief in de Wijdemeerse dorpen. Zo is zij negentien jaar lang bestuurslid geweest van muziekverenging Amicitia in Kortenhoef. Zij hielp mee met het organiseren van activiteiten van de vereniging en ook voor publicaties rond concerten kan men altijd een beroep op haar doen.

Daarnaast is zij vrijwilliger bij de Hervormde gemeente in Kortenhoef en als redacteur is Luijer nauw betrokken bij het Weekblad Wijdemeren en de Nieuwsster. Zij heeft een grote betrokkenheid bij alles wat er in Wijdemeren gebeurt en haar tomeloze energie en bereidheid om eropuit te trekken voor artikelen is bewonderenswaardig.

Ook is mevrouw Luijer sinds 2012 betrokken bij de organisatie van de avondvierdaagse in Kortenhoef en is ze actief als secretaris van het Gemeenschapsfonds Wijdemeren (Wijdemerenfonds), dat inwonersinitiatieven ondersteunt. Luijer bereidt de vergaderingen voor, onderhoudt de contacten met de aanvragers en is daarnaast van enorme waarde voor het fonds vanwege haar grote netwerk in de gemeente.

Verder is ze bestuurslid van het Koter & Groter Café (een initiatief om jonge, alleenstaande, ouders uit een isolement te halen door samen activiteiten te ondernemen); organisator van internationale fietstochten in samenwerking met Plan Nederland; deelnemer aan de Amsterdam en London City Swim ten behoeve van het goede doel en was ze in 2015 coördinator van een activiteitenprogramma bij de crisisopvang van vluchtelingen. Mevrouw Luijer is iemand met een verbindend vermogen en een enorm groot hart voor haar medemens en het verenigingsleven in Wijdemeren. 

N.J. Lunenburg (74), ’s-Graveland: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 2002 richtte de heer Lunenberg de Stichting Nico Lunenberg op. Met deze stichting wil hij ontwikkelingshulp voor hulpbehoevende jongeren bevorderen. De stichting heeft verschillende projecten onder haar hoede, van Kenia tot Bali. Lunenberg organiseert sponsordiners, veilingen en sponsorschaatstochten om geld voor de projecten te verwerven. Ook spreekt hij zijn netwerk aan voor zowel financiële bijdragen als fysieke hulp.

Daarnaast is de heer Lunenberg sinds 2002 technisch adviseur van de Stichting Wamoto Samburu. Hij heeft het tot zijn persoonlijke missie gemaakt om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen van de Keniaanse Samburustam en andere bevolkingsstammen. Als drijvende kracht achter veel projecten van de stichting zorgt hij voor de fondsenwerving en gaat jaarlijks naar Kenia om ter plekke zaken te organiseren.

Van een heel andere orde is zijn initiatief tot het realiseren van een professionele skeelerbaan in Oudewater. Door zijn voorliefde voor sport, en schaatsen in het bijzonder,  ontstond dit idee dat in het voorjaar van 2008 tot uitvoering kwam. Inmiddels wordt de baan gebruikt voor trainingen, clubwedstrijden en regionale wedstrijden.

Lunenbergs belangeloze inzet en verdiensten zijn van grote waarde voor de gemeenschap, niet alleen in zijn voormalige woonplaats Oudewater, maar ook buiten Nederland.

J.K. Treur (44), Nederhorst den Berg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Treur is sinds 2000 lid van de vrijwillige brandweer in Nederhorst den Berg. Als duikploegleider, assistent duikploeg, chauffeur pompbediener, First responder brandweer (reanimatieteam) en schipper heeft hij een belangrijke functie binnen de post. Daarnaast zit Treur ook bij de barcommissie van de brandweervereniging.

De heer Treur staat bekend als iemand met een gouden hart die altijd klaarstaat voor een ander.

J.Z. Zeinstra (74), Breukeleveen: Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Als agrarisch ondernemer is de heer Zeinstra altijd al zeer betrokken geweest bij alles dat speelde rond de veehouderij. Zo zette hij zich belangeloos in voor de verwerving van de Dairy Campus in Leeuwarden, een proefbedrijf voor innovatieve melkveehouderij, en voor de verbetering van de onderwijs- en onderzoeksinstituten in Friesland op het terrein van melkveehouderij.

Ook maakt hij zich sterk om de jongere generatie melkveehouders te helpen met duurzaamheidsvraagstukken. Zijn kennis als ondernemer zette hij daarnaast in als voorzitter van de adviescommissie voor de opleiding International Business and Management Studies (IBMS). Onder het voorzitterschap van Zeinstra is de opleiding uitgegroeid tot een volwaardige en professioneler georganiseerde opleiding met ruim 400 studenten.

Daarnaast was hij als bestuurslid betrokken bij de herstructurering van het World Trade Center (WTC) Leeuwarden, onderdeel van een wereldwijd netwerk van WTC’s. Na deze herstructurering werd hij tevens bestuurslid in de ledenraad van de Coöperatie World Trade Center Leeuwarden. Het netwerk leverde in deze periode een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en internationalisering van het bedrijfsleven in de noordelijke provincies. Als voorzitter van de stichting WTC General Assembly organiseerde hij de jaarvergadering van de wereldwijde WTC’s in Leeuwarden. Een bijzonder succesvol evenement dat het noordelijk bedrijfsleven meer internationale kansen heeft gegeven.

Daarnaast heeft de heer Zeinstra zich altijd ingespannen voor de Friese cultuur en het cultuurbehoud. Hij heeft in diverse vrijwillige en bestuurlijke functies een belangrijke en soms cruciale bijdrage geleverd aan de cultuurhistorie in de provincie Friesland en leverde tevens een onmisbare bijdrage aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

De heer Zeinstra is een deskundig en integer persoon, die het algemeen belang altijd voorop stelt in zijn denken en doen. Met zijn onderscheidende carrière en inzet heeft hij een onuitwisbare bijdrage geleverd aan de Friese samenleving en instituties daarbinnen.

vrijdag 24 april 2020