Gemeente Wijdemeren - Video over aanpak baggeren Loosdrechtse Plassen

Over de aanpak van het baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen is een video gemaakt. De video laat zien welke werkzaamheden de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Het plan van aanpak voor het baggeren van de eerste tot en met de vijfde plas is onlangs vastgesteld door de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen.

U kunt de video hier bekijken.

De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Hierdoor is de bevaarbaarheid van de plassen niet optimaal. Daarbij is het water troebel door zwevend slib en hebben waterplanten weinig kans om te overleven en zo de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’ is dan ook een belangrijk project binnen het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Werkzaamheden

Voordat in 2022 concreet begonnen wordt met het baggeren van de eerste tot en met de vijfde Plas en delen van de Oostelijke en Westelijke Drecht, zitten de partners niet stil. Zo is Waternet namens het waterschap al begonnen met de defosfatering. Ook zijn we aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden, zoals aanvullende ecologische onderzoeken en de zoektocht naar een geschikte locatie voor een depot. Egelshoek heeft daarbij de voorkeur. Daarnaast treffen we in 2021 voorbereidingen voor de oprichting van een zogenaamde overslaglocatie nabij de Strook en de aanleg van leidingen naar het depot. Voor zowel de leidingen, het depot en overslaglocatie wordt één gezamenlijke omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Hilversum. Omdat de activiteiten in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum liggen, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde coördinatieregeling. Zie voor meer informatie de projectwebsite. Wanneer het zover is, is daar ook informatie te vinden over de ter inzagelegging van de vergunning.

Verkenning Stille Plas en Vuntus

Door op verschillende knelpunten te baggeren in de Vuntus en Stille Plas wordt de bevaarbaarheid, recreatie en waterkwaliteit verbeterd. In de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen is vastgesteld dat de haalbaarheid en wenselijkheid van het gedeeltelijk baggeren van de twee plassen, verder wordt onderzocht door middel van een integrale verkenning samen met belanghebbenden uit het gebied.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project, neem dan contact op met omgevingsmanager Bart Gerrits, telefoon 06 24 86 50 51 of e-mail gerritsb@noord-holland.nl.

Dit project maakt deel uit van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen dat eind 2017 is ondertekend door 21 partijen. Sindsdien werken betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en belanghebbenden in samenwerking met de inwoners aan de uitvoering van een groot aantal projecten. Het gezamenlijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van het water, de natuur en de recreatiesector in de Oostelijke Vechtplassen. Kijk voor meer informatie op www.vechtplassen.nl.

maandag 25 mei 2020