Gemeente Wijdemeren - Wijdemeren over baggeropgave 'Alle opties nu goed onderzoeken'

De provincie Noord-Holland berichtte op 2 oktober, mede namens de partners in het gebiedsakkoord, over de baggeropgave. En terecht. Er zijn heel wat zorgen en reacties gekomen toen dit voorjaar breed bekend werd dat ‘Egelshoek’ werd gezien als een kansrijke locatie om tijdelijk een baggerdepot te realiseren. De gemeente Wijdemeren krijgt er regelmatig vragen over. Wat vinden jullie daar nu van? Jullie zijn partner, staan jullie achter die aanpak? Wethouder Jan Jaap de Kloet: “Er is sinds de start van het project een nieuwe situatie ontstaan. Daarom is het nodig dit najaar alle opties goed te onderzoeken.” Eerst een terugblik.

De baggeropgave Loosdrechtse Plassen is een belangrijk onderdeel van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het gezamenlijke doel is, na jaren discussie, betere doorvaarbaarheid van de plassen te realiseren, schoner water, de natuur te verbeteren en nieuwe natuur te maken met de bagger.

Hoe hebben de plannen zich sinds 2017, onder leiding van de provincie, ontwikkeld?

“Het oorspronkelijke uitgangspunt bij de start van het gebiedsakkoord was dat de enorme hoeveelheid bagger uit de plassen ( 2,5 mio m3) zou worden gebruikt voor de realisatie van natuureilanden en herstel van legakkers. Zo konden meerdere projecten en doelen uit het gebiedsakkoord worden gecombineerd. Toen de baggeropgave verder in beeld werd gebracht, bleek de hoeveelheid bagger kleiner te zijn. Er zou slechts 125.000 m3 bagger beschikbaar komen. De eerder beoogde natuureilanden konden daardoor niet worden gerealiseerd en er moest worden gezocht naar andere mogelijkheden om de natuurdoelstellingen voor moerasvogels te halen. Dus moest er gezocht worden naar andere mogelijkheden om de bagger toe te passen. Met alle betrokkenen is afgesproken, na decennialange discussies, in ieder geval zo snel mogelijk met het baggeren aan de slag te gaan. Intussen heeft de provincie ook de Nieuwe Polderplas aangekocht. Een strategische aankoop om eventueel ook schone bagger in te kunnen verwerken voor nieuwe natuur. Voor de invulling van de Nieuwe Polderplas is dit jaar een quick scan uitgevoerd met werkateliers. Omwonenden, (recreatie)ondernemers en belangenorganisaties deden mee om vanuit hun belang met ideeën te komen. Voor de situatie rondom de moerasvogels is het project ’Verkenning leefgebied moerasvogels’ begonnen. Ook daarover hebben inwoners en belangenorganisaties hun mening kunnen geven.”

Vanwaar de keuze voor een baggerdepot?

“De provincie heeft gekeken naar andere opties, zoals het inrichten van een tijdelijk depot, om vlot met het baggeren te kunnen beginnen. Het bleek dat een depot bij Egelshoek goede mogelijkheden bood, onder meer omdat de provincie eigenaar is van de grond en deze beschikbaar wilde stellen. Toen Egelshoek voor de zomer als ‘voorkeurslocatie’ naar buiten werd gebracht, groeide daarover maatschappelijke weerstand. Gaandeweg kwamen ook knelpunten naar voren die eerder nog niet belicht waren: de hoge natuurwaarde van Egelshoek vanwege de daar opkomende kwel; de omstandigheid dat in het project Weersloot de bewoners daar min of meer de indruk was gegeven dat zij Egelshoek mochten meenemen in het natuurplan dat zij zouden maken; de omstandigheid dat de bewoners van de Weersloot niet snapten dat zij grond moesten inleveren omdat er nog niet genoeg ‘natuur’ was, terwijl in de aangrenzende natuur kennelijk wel een ‘industriegebied’ voor bagger kon worden aangelegd; vrees bij bewoners voor stank, ongedierte, verkeersoverlast; en ook Natuurmonumenten heeft aangegeven grote bezwaren te hebben.”

 

Wat vindt de gemeente van de ontstane situatie?

“Wij hebben vooraf via ambtelijke contacten ervoor gewaarschuwd dat een baggerdepot op die locatie moeilijk uit te leggen is. Inmiddels kunnen we concluderen dat door alle reacties de situatie is veranderd ten opzichte  van het besluit van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen van februari jl.. Snel baggeren door uit te gaan van depots, blijkt niet meer realistisch. De depots, zeker voor vuile bagger, zullen ernstig verzet en dus tijdverlies opleveren. Omdat wij hechten aan een snelle start van de uitvoering om de doorvaarbaarheid en de waterkwaliteit te verbeteren, heb ik er in de laatste stuurgroep van 2 september op aangedrongen, net als enkele andere leden, ook alternatieven te onderzoeken voor toepassing van de bagger, zodat de stuurgroep rond de jaarwisseling een afgewogen besluit kan nemen. Zou jammer zijn als we tijd verliezen als er op dat moment nog een extra onderzoek nodig is.”

 

Wat ziet de gemeente Wijdemeren als oplossing?

“Wij hebben een voorkeur voor het direct toepassen van bagger in projecten, zoals eilanden in de Nieuwe Polderplas, ontwikkeling van recreatieve eilanden, herstel van legakkers en realisatie van moerasnatuur. Dit sluit ook aan bij de geest van het gebiedsakkoord dat de verschillende projecten elkaar mogelijk maken en versterken. Ook wel genoemd ‘werk met werk maken’. Dus is het belangrijk alle opties tegelijkertijd goed te onderzoeken om als stuurgroep een weloverwogen besluit te kunnen nemen.”

Wilt u er nog iets over kwijt?

“Afrondend, op welke wijze we ons baggerprobleem ook aanpakken, we ontkomen er niet aan dat de bagger zal moeten worden afgevoerd of hergebruikt. Daar moeten we samen doorheen. De provincie zet zich ervoor in dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, in overleg met de omgeving, en respecteert daarbij ook alle milieu- en veiligheidseisen om alle inwoners te beschermen. In zo’n lastige periode is het belangrijk ons gezamenlijke doel daarbij voor ogen te blijven houden. Ik zet me er graag voor in samen te komen tot oplossingen.”

Lees hier het bericht van provincie Noord-Holland van 2 oktober 2020.

dinsdag 6 oktober 2020