Gemeente Wijdemeren - Wijdemeren kiest voor dorpen en toerisme

Het college van de gemeente Wijdemeren werkt toe naar een structureel sluitende programmabegroting vanaf 2022. Hiervoor zijn de afspraken uit het bestuursakkoord tegen het licht gehouden en wordt er in 2021 fors bezuinigd. Ondanks deze bezuinigingen komt de gemeente Wijdemeren in 2021 0,2 miljoen euro tekort.

Ook in Wijdemeren is de landelijke trend zichtbaar van kostenstijgingen in het sociaal domein. De stijging blijkt structureel van aard, zonder dat rijksvergoedingen zijn meegestegen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze trend in 2021 zal wijzigen.

Financieel guur weer

Wethouder Jan Klink: “We zitten in financieel guur weer. Met name door de hoge kosten voor de Wmo en jeugdzorg. Om deze noodzakelijke zorg voor inwoners te kunnen blijven garanderen, begroten we hiervoor twee miljoen euro extra. We hebben daarvoor moeilijke besluiten moeten nemen die gevolgen hebben voor de ambities uit het bestuursakkoord. Zo zijn we genoodzaakt te bezuinigen op bijvoorbeeld kunst en cultuur en wordt de realisatie van een derde Integraal Kind Centrum tot nader order uitgesteld. Daarnaast gaat de woonlastennota voor een huishouden met een gemiddelde WOZ-waarde van 414.000 euro met vijf procent omhoog (4,33 euro per maand): de OZB stijgt met 12 procent en het tarief voor rioolheffing wordt verlaagd met 35 euro. Het is belangrijk dat we toewerken naar een sluitende begroting, dat lukt naar verwachting vanaf 2022.”

Ondernemersmanagement, dorpenbeleid, zorg voor kwetsbaren en organisatieontwikkeling

Het college blijft het komende jaar onverminderd inzetten op de dienstverlening aan inwoners en ondernemers, het dorpenbeleid, de zorg voor kwetsbare inwoners en de ambtelijke organisatieontwikkeling. Ook het stimuleren van de woningbouw met de nadruk op duurzaamheidsaspecten, de invoering van de Omgevingswet en de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen blijven belangrijk. Het college spaart verder de toeristische sector. Zo blijft, op de inflatiecorrectie na, de forensenbelasting en toeristenbelasting gelijk aan het afgelopen jaar. Ook wordt er geen precariobelasting ingevoerd om de horeca en de toeristische sector niet te belasten.

Vier scenario’s voor de raad

In de begroting presenteert het college, op verzoek van de gemeenteraad, vier scenario’s. De voorkeur gaat uit naar het evenwichtsscenario, omdat hierin bezuinigingen zoveel mogelijk worden verdeeld over de programma’s. Dit scenario is ook verwerkt in de cijfers.

De programmabegroting 2021 is een uitwerking van de perspectiefnota 2021 (voorheen kadernota). Op dinsdag 20 oktober kunnen raads- en commissieleden vragen stellen over de begroting en de verschillende scenario’s tijdens een beeldvormende raadssessie; ambtelijk worden op deze avond technische vragen zoveel mogelijk beantwoord. De technische behandeling van de begroting vindt plaats in de commissie bestuur en middelen op dinsdag 3 november. Op dinsdag 10 november neemt de raad een besluit over de begroting.

De programmabegroting 2021 is hier te vinden.

vrijdag 25 september 2020