De nieuwe Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. In deze nieuwe wet is overgangsrecht opgenomen. Hierin staat dat de eigenaren voor hun grond de oude procedure mogen gebruiken, onder voorwaarden die hierna verder worden uitgelegd. Dit overgangsrecht is geregeld in de Invoeringswet Omgevingswet.

Dit overgangsrecht geldt voor de volgende twee aanvragen:

  1. Een bestemmingsplanprocedure volgens de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro)
  2. Een grote buitenplanse afwijkingsprocedure (uitgebreide procedure) volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)

Bestemmingsplanprocedures

Bestemmingsplannen worden afgehandeld volgens de Wro die op dit moment geldig is als:

  • deze vóór 1 januari 2024 door het college als ontwerp zijn goedgekeurd én
  • die openbaar zijn gemaakt om door inwoners te worden bekeken (terinzagelegging)

Na 1 januari moet er worden voldaan aan de Omgevingswet.

Wilt u een aanvraag doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan? Dan heeft u een principe-uitspraak van het college nodig dat zij mee wil werken aan het verzoek. Daarna levert u uiterlijk vóór 1 augustus 2023 een compleet ontwerpbestemmingsplan in met alle onderzoeken die daar bij horen. Plannen die later dan 1 augustus 2023 worden ingeleverd kunnen wij niet meer op tijd afhandelen onder het oude recht. Voor deze plannen gaan we de nieuwe Omgevingswet volgen.

Aanvraag (uitgebreide procedure) omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning voor een grote buitenplanse afwijking (uitgebreide procedure) die  voor 1 januari 2024 zijn aangevraagd worden volgens de Wabo (het recht dat op dit moment geldig is) afgehandeld. Uw aanvraag wordt alleen behandeld als u een principe-uitspraak van het college heeft waarin zij aangeven mee te willen werken aan het verzoek.

Vragen of meer informatie

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. U bereikt de afdeling Beleid & Ontwikkeling via telefoonnummer 14 035 of via e-mail info@wijdemeren.nl.

woensdag 19 juli 2023