De gemeenteraad heeft vanavond bijna unaniem ingestemd met het ‘Voorgenomen besluit Toekomstperspectief 2026’. Dit is een voornemen om te komen tot een bestuurlijke fusie met een of meerdere gemeenten in de regio. De raad neemt hierover in oktober een definitief besluit.

Op 11, 12, 13 en 14 september gaat de gemeenteraad tijdens speciale bijeenkomsten in gesprek met inwoners van de dorpen, bedrijven en belangengroepen. De raad wil van hen weten wat zij belangrijk vinden om te behouden bij een fusie. Data en locaties worden later deze week bekend gemaakt.

Intensief proces

Dit voornemen is de uitkomst van een intensief proces waarin de raadsfracties de afgelopen maanden hebben gesproken over het gewenste toekomstperspectief voor de gemeente.

De raad heeft als doel om de dienstverlening naar de inwoners en de bedrijven te verbeteren. En om te kunnen voldoen aan verschillende maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, de woningbouwopgave, leefbaarheid en bereikbaarheid. De raad wil daarbij verhoging van de lastendruk voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk beperken.

De gemeenteraad neemt in oktober van dit jaar een definitief besluit over de bestuurlijke fusie. De inbreng van de inwoners wordt meegenomen in het vervolgproces.

woensdag 12 juli 2023