De verkennende gesprekken om een fusiepartner voor Wijdemeren te vinden starten in januari (na het raadsbesluit). Het doel van de gesprekken is om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een gemeentelijke herindeling. Wijdemeren gaat in gesprek met de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Stichtse Vecht.

“Deze omliggende gemeenten zien wij als gerede fusiepartners”, legt burgemeester Charlie Aptroot uit. “Uit de bewonersbijeenkomsten en enquête in september blijkt dat onze inwoners zich het meest verbonden voelen met deze drie gemeenten.” De burgemeester voert namens de gemeente de gesprekken, samen met locoburgemeester Gert Zagt, de gemeentesecretaris en de projectleider. “We vragen de andere gemeenten in Gooi en Vechtstreek met ons mee te denken over de gevolgen van onze fusieplannen voor onze regio.”

Versterken identiteit dorpen

In de verkennende gesprekken met mogelijke fusiepartners worden de uitkomsten van de inwonersbijeenkomsten en de enquête in september uitdrukkelijk meegenomen. Belangrijk uitgangspunt is bijvoorbeeld dat de identiteit en karakter van de dorpen in de nieuwe gemeente worden benut en versterkt. “We willen een gemeente die de groenblauwe omgeving als waardevol ziet en zich ook inzet om dit te behouden”, licht burgemeester Aptroot toe. “Inwoners en ondernemers hebben ook aangegeven te hechten aan een goed ondernemersklimaat, met speciale aandacht voor toerisme, (water)recreatie en de agrarische sector. Dit nemen we allemaal mee.”

Voor zomer 2024 keuze fusiepartner

Het is de bedoeling dat op basis van de verkennende gesprekken de gemeenteraad voor de zomer van 2024 een keuze maakt voor de gemeente(n) die het meest aansluit(en) bij Wijdemeren. Met die gemeente(n) gaat Wijdemeren werken aan een zogenaamd herindelingsontwerp dat moet leiden tot een herindelingsadvies. Op basis daarvan neemt de gemeenteraad begin 2025 een definitief besluit om al dan niet te gaan fuseren. “Tijdens dit proces blijven we inwoners informeren”, vertelt burgemeester Aptroot. “Ook zullen er verschillende momenten zijn dat inwoners hun mening kunnen geven, bijvoorbeeld door mee te denken over de visie op de nieuwe gemeente of het herindelingsontwerp.”

Als Wijdemeren en de beoogde fusiepartner(s) instemmen met het herindelingsadvies is de provincie aan zet voor een zienswijze. De volgende stap is dat het advies en zienswijze naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat. Uiteindelijk besluiten de Tweede en Eerste Kamer over het herindelingsadvies. Als deze planning wordt gehaald, komen er in november 2026 verkiezingen voor de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente zal dan op 1 januari 2027 van start gaan.

Nog veel overleggen en besluiten

“Het proces om te komen tot een fusie gaat nog wel enige tijd in beslag nemen”, vertelt burgemeester Aptroot. “Zorgvuldigheid staat voorop. We zullen in de gesprekken moeten verkennen of onze wensen overeenkomen met de wensen van mogelijke fusiepartner(s).” Ook is tijdens de bijeenkomsten met inwoners en ondernemers de wens uitgesproken om te kijken of alle dorpen in Wijdemeren met elkaar opgaan in een nieuwe gemeente, of dat één of meerdere dorpen verschillende fusiepartners vinden. “Ook dit kan gevolgen hebben voor de planning.”

Inspreken commissie op 9 januari

De raadscommissie behandelt op 9 januari de hoofduitgangspunten voor de gesprekken met de gerede fusiepartners en het plan van aanpak verkenningsfase. Inwoners kunnen deze vergadering (online of live) volgen en zich aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht. Op 15 januari volgt dan de gemeenteraadsvergadering waarin de raad een besluit neemt over deze stukken. Kijk hier voor meer informatie om gebruik te maken van het spreekrecht.

Hoofduitgangspunten

Het gemeentebestuur van Wijdemeren stelt als uitgangspunten voor fusie dat haar inwoners, ondernemers en instellingen in de dorpen in de geherindeelde situatie deel uitmaken van:

  • Een gemeente die de identiteit en het karakter van de dorpen benut en versterkt, door de inzet van dorpenbeleid en door de voorzieningen op dorpsniveau te behouden en/ of te versterken. Ook faciliteert de nieuwe gemeente het rijke sport- en verenigingsleven en het culturele aanbod.
  • Een gemeente die de groenblauwe omgeving ziet als waardevol en zich inzet om dit kenmerk van de gemeente te behouden, ook bij (bouw)ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en met speciale aandacht voor het platteland en de polders.
  • Een gemeente die waarde hecht aan een goed ondernemersklimaat, met speciale aandacht voor het toerisme, (water)recreatie en de agrarische sector.

donderdag 21 december 2023