De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 een motie aangenomen om in Nederhorst Noord zo snel mogelijk woningbouw mogelijk te maken. Kennemerland Beheer BV, de eigenaar en ontwikkelaar van Nederhorst Noord, heeft hiervoor een plan gemaakt.

In de gemeente Wijdemeren is een grote behoefte aan woningen. Jongeren zoeken een starterswoning, bij voorkeur in de omgeving waar zij hun sociale netwerk hebben opgebouwd. Een deel van de ouderen wil om dezelfde reden dichtbij blijven wonen, maar zoekt een woning die van meer gemak en mogelijk zorg voorzien is. Daarnaast is er een behoefte aan woningen voor kleinere huishoudens, zoals jonge gezinnen. Voor de gehele gemeente is de woningbehoefte berekend op zo’n 800 tot 1.000 woningen erbij in de periode tot 2030. Voor Nederhorst den Berg zijn dit er zo’n 200 tot 230.

Met extra woningen wordt voldaan aan een woningbehoefte, die in belangrijke mate voort komt uit Wijdemeren en omgeving zelf. Daarnaast is woningbouw belangrijk voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de dorpen en om het (winkel)voorzieningenniveau in stand te houden.

De gasloze, klimaatadaptieve en waterrijke woonwijk biedt ruimte aan maximaal 150 woningen, aansluitend op de behoefte aan betaalbare woningen in Wijdemeren. Daarom komen er sociale huurwoningen, starterswoningen, beneden-bovenwoningen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en één vrijstaande woning. Het merendeel van de woningen heeft twee verdiepingen en een kap (2,5 laags). Er komen enkele hoogteaccenten in de nieuwe woonwijk met vier verdiepingen.

Communicatie en participatie

Inwoners worden in januari door de ontwikkelaar Kennemerland Beheer BV middels een krant die huis-aan-huis wordt verspreid in Wijdemeren geinformeerd. Via een enquête peilen zij reacties op de plannen en op 9 februari organiseren zij een online bijeenkomst om met omwonenden en andere belangstellenden verder in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de sfeer en structuur, de aansluiting op de omgeving, de openbare ruimte, het verkeer en parkeren, de ecologie of het aantal woningen en de bouwhoogte ervan.

Uitgangspunten

Een aantal uitgangspunten staat vast. De gemeente wil deze locatie bestemmen voor woningbouw. De gemeente wil zich ervoor inzetten om deze locatie binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling te brengen, vanwege de grote woningbehoefte. En de verdeling van woningen naar doelgroepen staat eveneens vast.

Locatie

De nieuwe woonwijk heeft een oppervlakte van zo’n 7 hectare. Het sluit aan de oostzijde aan op de Dammerweg (naast de Spiegelplas), aan de zuidzijde deels aan Nederhorst den Berg en deels aan het open veenweidegebied en aan het westen en noorden eveneens aan het veenweidegebied. 

Parkeren en verkeer

Er zal voldoende parkeergelegenheid in de woonwijk zelf zijn. De ontsluiting voor auto’s is op twee plekken voorzien aan de oostzijde via aansluiting op de Reeweg en Dammerweg. De autoverkeerstoename door de nieuwe woonwijk leidt niet tot knelpunten op de omgeving. Tevens worden er voet- en fietsververbindingen gemaakt tussen de nieuwe woonwijk en Nederhorst ten Berg.

Landschap en stedenbouw

Nederhorst Noord wordt een waterrijke en natuurlijke woonwijk, waarbij het meest in het oog springend zijn de groene overgang naar de bestaande woonwijk (bijvoorbeeld met sport- en spelmogelijkheden, een collectieve moestuin en/of een natuurpark), de dooradering van groen- en waterstructuren, directe voet- en fietsverbindingen naar de aangrenzende woonwijk en de kern en de plas draszone/wetlands grenzend aan de polder. De woningen zijn als het ware ‘te gast’ in het landschap, waarbij het uitgangspunt is dat gebruik gemaakt wordt van duurzame bouwmaterialen en -processen, hergebruik, duurzame energie en klimaatbestendige en natuurinclusieve voorzieningen (zoals het afkoppelen van regenwater, toepassing van zonenpanelen, etc). 

Bestemmingsplan

Voor deze locatie geldt het bestemmingsplan Nederhorst Den Berg, dat vastgesteld is op 27 september 2012. Binnen dit geldende bestemmingsplan zijn geen woningen toegestaan. Daarom vraagt de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aan, dat fungeert als planologisch toetsingskader voor bouwplannen. De gemeente Wijdemeren zal deze omgevingsvergunning verlenen op basis van een goed gemotiveerd en passend plan, waarbij ook het participatieproces wordt meegewogen. 

Planning

Dit plan en de onderzoeken die hieraan ten grondslag liggen, worden door Kennemerland Beheer BV bij de gemeente Wijdemeren ingediend voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Na verlening hiervan, kan gestart worden met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Hierbij is, voor de sociale huurwoningen, ook woningcorporatie Het Gooi en Omstreken partij.

Provinciale omgevingsverordening  

De aanvraag omgevingsvergunning Nederhorst Noord is versneld in procedure gebracht. De versnelde procedure heeft te maken met de invoering van de provinciale omgevingsverordening (POV). Met deze nieuwe regeling is ruimtelijke ontwikkelingen nauwelijks meer mogelijk en zit ongeveer 95% van het gebied op slot. Deze aanvraag omgevingsvergunning valt onder de overgangsregeling van de POV en niet onder de strenge regels van de huidige regeling.

In opdracht van de ontwikkelaar Kennemerland Beheer BV organiseert communicatiebureau INBO op 9 februari een online bijeenkomst van 19.00 uur tot 21.00 uur. Wilt u meer weten over dit plan, ga dan naar www.inbo.com/nederhorst-noord om u aan te melden.

Op deze pagina vindt u ook een digitale versie van de informatiekrant over het plan Nederhorst Noord en een enquete. 

Bovenstaande projectinformatie is afkomstig uit de informatiekrant van de ontwikkelaar.

Relevante documenten

Verbeelding Nederhorst Noord 

Stedenbouwkundig schetsontwerp