Wanneer u het niet eens bent met een besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Binnen welke termijn dat kan staat in het besluit vermeld. Bezwaar maken doet u altijd schriftelijk.

Waaraan moet een bezwaarschrift voldoen?

In uw brief vermeldt u met welke beslissing u het niet eens bent. Tevens geeft u aan waarom u het met die beslissing niet eens bent. Daarnaast vermeldt u in het bezwaarschrift uw naam en adres en zorgt u voor ondertekening en dagtekening. (U kunt uw bezwaarschrift dus niet per e-mail naar de gemeente zenden).

Aan wie richt u uw bezwaarschrift?

Uw bezwaarschrift richt u aan het orgaan dat het besluit genomen heeft (gemeenteraad, college of burgemeester). Het bezwaarschrift stuurt u naar: Postbus 190, 1230 AD, Loosdrecht.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de secretarissen van de bezwaarschriftencommissie, telefoon (035) 65 59 570 of (035) 65 59 571.