In 2050 is de gemeente klimaatbestendig en waterrobuust. Dit betekent dat het veranderende klimaat geen nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid van onze gemeente. We nemen daarvoor maatregelen tegen droogte, wateroverlast, bodemdaling en hittestress.

Klimaatverandering: de gevolgen in Wijdemeren

In 2017 hebben wij een zogenaamde “stresstest” uitgevoerd. Dit was een quickscan om inzicht te krijgen in de gebieden waar de gevolgen van klimaatverandering in onze gemeente het grootst zijn. De resultaten van deze quickscan laten zien wat wij kunnen verwachten op gebied van hittestress, droogte, bodemdaling en wateroverlast.

Aanpak: op weg naar een waterrobuuste gemeente

Gezamenlijk met bewoners, bedrijven en instellingen gaan wij aan de slag. Omdat ongeveer 95% van al het oppervlak in de gemeente van bewoners, bedrijven en instellingen is, kan de gemeente de waterberging en afvoer niet alleen oplossen. Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de gehele buitenruimte is een gezamenlijke opgave.

Met de Nota Klimaatadaptatie geven wij invulling aan de gezamenlijke opgave met een combinatie van maatregelen.

Meer informatie