Al vele jaren kent de gemeente Wijdemeren een zogenaamde auditcommissie. Deze commissie bestond uit raadsleden. De vergaderingen waren niet openbaar.

In 2024 heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening vastgesteld.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  1. dat voortaan ook leden van buiten de gemeenteraad benoemd kunnen worden. Ze moeten dan al wel lid zijn van een raadscommissie;

  2. dat de vergaderingen voortaan in principe openbaar zijn.

De commissie heeft tot taak het adviseren van de raad in zijn controlerende functie bij het toezicht houden op de betrouwbaarheid en relevantie van de verslaglegging ten behoeve van de raad, de effectiviteit van de beheersing van risico’s binnen de gemeente, de opdracht aan en het functioneren van de accountant, en opzet en werking van de verbijzonderde interne controle.

De commissie geeft aan de raad advies over de aanwijzing van een accountant.

De commissie heeft regelmatig overleg met de accountant, de wethouder financiën en de ambtenaren die het college ondersteunen. De voorgenomen controles van de accountant en de voorgenomen interne controles en tussentijdse rapportages van het college.

Verordening auditcommissie Wijdemeren 2024

De taken en bevoegdheden van de commissie kunt u lezen in de Verordening auditcommissie Wijdemeren 2024.

Vergaderingen

De eerstvolgende vergadering van de auditcommissie zal vermoedelijk worden gehouden op 27 juni 2024, aanvang 18.00 uur, in het gemeentehuis. 

Verslagen

Na 27 juni 2024 zal hier het eerste openbare verslag van de commissie worden geplaatst.