De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De inwoners van Wijdemeren kiezen elke 4 jaar nieuwe leden. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen de kaders van het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid uitvoert zoals dat eerder is besloten.

De gemeenteraad gaat niet over alles. Sommige zaken- bijvoorbeeld de hoogte van uitkeringen- worden landelijk geregeld. En er zijn zaken die provinciaal worden geregeld. Daar kunnen raadsleden niets aan veranderen. Er zijn ook zaken waarin Wijdemeren samenwerkt met omliggende gemeenten.

Hoe werkt de gemeenteraad?

De gemeenteraad vergadert volgens het BOB-model: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

Beeldvorming: Maandelijks zijn er 2 à 3 avonden waarop de raad zich laat informeren over onderwerpen waarover een besluit genomen moet worden.  <<Zie voor data en onderwerpen raadsinformatiepagina >>

Oordeelsvorming: de gemeenteraad heeft 3 raadscommissies die onderwerpen voor de raad voorbereiden. Tijdens deze raadsperiode werkt de raad met de volgende raadscommissies:

  • Maatschappelijke Sociale Zaken (MSZ)
  • Ruimte en Economie (R&E)
  • Bestuur en Middelen (B&M)

De commissievergaderingen vinden meestal plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. Wanneer er veel, of juist weinig onderwerpen te bespreken zijn, dan kunnen commissies worden samengevoegd, of vervalt een avond.

De agenda’s voor de vergadering worden voorbereid door de Agendacommissie en zijn 14 dagen voor de vergadering beschikbaar. 

De raadscommissies zijn samengesteld uit ten hoogste twee raadsleden/commissieleden per fractie. De voorzitter van de raadscommissie is altijd een raadslid.

In de commissie bespreken de raadsleden voorstellen van het college, van ander raadsleden of van inwoners. Raadsleden kunnen vragen stellen over de voorstellen aan het college en de andere raadsleden. Na de beraadslagingen geeft de gemeenteraad advies aan de gemeenteraad over de besluitvorming van een voorstel. Naast voorstellen bespreken de raadsleden ook ingekomen brieven, aan de hand van een behandelvoorstel, of de inbreng van insprekers.

Besluitvorming: de  gemeenteraad bespreekt de adviezen van de raadscommissies en neemt een besluit genomen. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert elke maand op de donderdag, in de week na de raadscommissievergaderingen.

Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij wet of regelgeving bepaalt dat er geheimhouding nodig is.

Overige commissies

Naast de drie eerder genoemde raadscommissies heeft de gemeenteraad drie speciale commissies ingesteld:

Auditcommissie (gemeentefinanciën)

Werkgeverscommissie (personeelszaken van de raad)

Hoorcommissie (horen van indieners van zienswijze op ruimtelijke plannen)

Een bijzondere commissie is de rekenkamercommissie. 

-        Financiële stukken 

De regels over de vergaderingen van de raad en de commissie zijn neergelegd in verordeningen.

-        Verordeningen