Gemeente Wijdemeren - Taken van commissies

Wat zijn de taken van de commissies?

  • Tijdens raadscommissies is er ruimte voor overleg met leden van het college B&W over het gevoerde bestuur en over de aan de raad verstrekte raadsinformatie.
  • Verder brengen de commissies advies uit aan de raad, onder andere over voorliggende raadsvoorstellen.
  • Tenslotte is er tijdens een commissiebehandeling ruimte om met insprekers van gedachte te wisselen.

De raadscommissies zijn samengesteld uit ten hoogste twee raadsleden/fractieassistenten per fractie. De voorzitter van een commissie is altijd een raadslid. Tijdens deze raadsperiode werkt de raad met de volgende raadscommissies: Maatschappelijke Zaken (MZ), Bestuur en Middelen (B&), Ruimte en Economie (R&E).Op het raadsinformatiesysteem kunt u nakijken wanneer de commissies vergaderen en welke besluiten er zijn genomen.

Auditcommissie

De auditcommissie is samengesteld uit drie raadsleden. De commissie bespreekt jaarlijks de jaarrekening en het rapport van bevindingen van de accountant. Vervolgens geeft de commissie advies aan de raad over deze financiële stukken.