De leden van de gemeenteraad horen graag wat u vindt van de voorstellen waarover zij moeten beslissen. Dit kan door gebruik te maken van het spreekrecht of door een agendapunt te agenderen.

De gemeenteraadsleden zijn altijd benieuwd wat inwoners en bedrijven bezig houdt. Wilt u uw stem laten horen, dan kan dat op verschillende manieren.

  • U kunt een brief of e-mail sturen aan een gemeenteraadslid, een fractie of de hele gemeenteraad. (zie de e-mailadressen van de raadsleden of de griffie) 
  • U kunt inspreken bij een commissie. (zie spreekrecht bij raadscommissies)
  • U kunt zelf een initiatiefvoorstel doen(zie burgerinitiatief)
  • U kunt de raad een petitie aanbieden. 

Spreekrecht bij raadscommissies 

De gemeenteraad vindt het plezierig zo vroeg mogelijk in het besluitvormingstraject meningen van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden te horen. U kunt daarom inspreken tijdens de commissievergaderingen. Dat kan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

In maximaal 5 minuten krijgt u de gelegenheid uw standpunt onder de aandacht van de raadscommissie te brengen. Dit gebeurt aan het begin van de behandeling van het agendapunt. De aanwezige raads- en commissieleden kunnen u daarover ook vragen stellen. Na de bespreking van de raadscommissie krijgt u de gelegenheid –indien gewenst- een korte reactie te geven.

Houd er rekening mee dat de vergaderingen openbaar zijn en rechtstreeks worden uitgezonden.

De agenda’s voor de commissievergaderingen vindt u in de weekkranten en  in het raadsinformatiesysteem.

Wilt u inspreken?

Meld dit uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur bij de raadsgriffie, telefoon 14 035 of via griffier@wijdemeren.nl. U ontvangt dan per mail een bevestiging en eventueel aanvullende informatie over het inspreken.

Burgerinitiatief: een onderwerp agenderen

U kunt ook een onderwerp aandragen voor behandeling in de gemeenteraad. Een zogenoemd burgerinitiatiefvoorstel. U draagt een onderwerp aan met een formulier verzoek burgerinitiatief. Iedereen die kiesgerechtigd is, kan hiervoor een verzoek doen. Daarvoor is het nodig dat minimaal 50 mensen het initiatiefvoorstel steunen via een ondersteuningsverklaring. Voorwaarden:

  • Meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang).
  • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is. 
  • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn. 
  • Een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijk beleid.

Een brief aan de gemeenteraad

Wilt u iets onder de aandacht van de gemeenteraad brengen, stuur dan uw brief naar griffier@wijdemeren.nl. De griffie plaatst uw brief -vanwege de privacywet- achter een slotje op de lijst ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering. Wanneer u het prima vindt dat uw brief met uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt, dan kunt u dat in uw brief of de begeleidende e-mail aangeven. Geeft u het niet zelf aan, dan vraagt de griffie er na binnenkomst van uw schrijven alsnog naar.

Contact met gemeenteraadsleden

U kunt ook contact opnemen met een individueel gemeenteraadslid.  

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. Telefoonnummer: 14 035. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen. 

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.