Gemeente Wijdemeren - Partiele herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied Noordoost – 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te Loosdrecht.

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 30 juni 2020 heeft vastgesteld het bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te Loosdrecht.

Het plan

Ingevolge het geldende bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost- 2012 zijn op genoemde percelen 4 bedrijfswoningen toegestaan. 3 bedrijfswoningen zijn aanwezig en één bedrijfswoning is in het verleden gesloopt maar mag weer worden gebouwd. Gevraagd wordt om de betreffende bedrijfswoningen te bestemmen voor wonen, waardoor op de percelen maximaal 4 burgerwoningen aanwezig mogen zijn. Het nu geldende bestemmingsplan maakt dit niet mogelijk. Om die reden is voor de genoemde percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Inzage

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt ingaande 30 juli 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP6000Old30362018-va00). U kunt de stukken ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.